UKONČENÁ: Výzva na predkladanie prihlášok do programu 2. Podpora audiovizuálneho priemyslu pre Fyzické osoby – nepodnikateľov

VÝZVA UKONČENÁ

Zoznam akceptovaných prihlášok:

1/24
2/24
3/24
4/24
5/24
6/24
7/24
8/24
9/24
10/24
11/24
12/24
13/24
14/24
15/24
16/24
17/24
18/24
19/24
20/24
21/24
22/24
23/24
24/24
25/24
26/24
27/24
28/24
29/24
30/24
31/24
32/24
33/24
34/24
35/24
36/24
37/24
38/24
39/24
40/24
41/24
42/24
43/24
44/24
45/24
46/24
47/24
48/24
49/24
50/24
51/24
52/24
53/24
54/24
55/24
56/24
57/24
58/24
59/24
60/24
61/24
62/24
63/24
64/24
65/24
66/24
67/24
68/24
69/24
70/24
71/24
72/24
73/24
74/24
75/24
76/24
77/24

Kontaktná osoba: Mgr. Juliána Mináriková, PhD. Kontakt: kcskladova(at)ucm.sk

(ďalej „výzva“)

Kreatívne centrum Skladová vyhlasuje výzvu na predkladanie prihlášok do program 2. Podpora audiovizuálneho priemyslu: „Podpora a rozvoj základných audiovizuálnych zručností  (ďalej len „program“). Dátum vyhlásenia výzvy: 1.3.2024 Dátum ukončenia výzvy: 10.3.2024.

I. 

OPIS PROGRAMU

Predmetom programu 2. Podpora audiovizuálneho priemyslu: „Podpora a rozvoj základných audiovizuálnych zručností je primárne podnikateľský inkubátor, ktorý sa špecializuje na rozvoj a podporu kreatívneho priemyslu, špecificky v odvetví audiovizuálnej tvorby.

Popis služby:  

Odborná prednáška: Inovácie v Audiovizuálnej Tvorbe: Klenoty roku 2023 s Petrom Konečným

Rok 2023 priniesol revolučné diela v oblasti svetovej kinematografie a seriálovej televíznej produkcie. Počas tejto pútavej filmovej prednášky si spoločne pripomenieme len to najlepšie z moderného vnímania audiovizuálneho umenia z 37 krajín. Predstavíme inovácie, ktoré formujú súčasný svet audiovizuálnej tvorby a hľadajú nové cesty ako zaujať často presýtených divákov a diváčky. Prednáška zúčastneným otvorí dvere do audiovizuálnej tvorby.

Táto prednáška poskytne zúčastneným nasledujúce užitočné poznatky a zručnosti:

 1. Kritické hodnotenie audiovizuálnych diel: Študenti sa naučia analyzovať a hodnotiť audiovizuálne diela z rôznych kultúr a krajín, čo im umožní vyvinúť kritické myslenie v oblasti filmu a televíznej produkcie.
 2. Získavanie kultúrnych perspektív: Prednáška predstaví diela z 37 krajín, čím študentom poskytne pohľad na rôznorodosť kultúr a prístupov k tvorbe audiovizuálnych diel.
 3. Pochopenie inovácií v oblasti filmu a seriálov: Študenti sa dozvedia o najnovších trendoch a inováciách v audiovizuálnej tvorbe, čo im umožní pochopiť súčasné dynamiky v tomto odvetví.
 4. Tvorba vlastných nápadov a konceptov: Prednáška bude zahŕňať čas na diskusiu a tvorbu vlastných nápadov a konceptov pre audiovizuálne diela, čím podnieti kreatívny proces študentov.
 5. Získavanie informácií o globálnom audiovizuálnom umení: Študenti budú mať príležitosť obohatiť svoje vedomosti o súčasnej globálnej audiovizuálnej krajine a zoznámiť sa s rôznymi estetickými prístupmi.
 6. Príležitosť pre networking: Účastníci budú mať príležitosť nadviazať kontakt s odborníkom v oblasti audiovizuálnej tvorby, čo môže byť cenné pre ich budúce kariérne možnosti.

Opis cieľovej skupiny služby Služba je určená fyzickým osobám – nepodnikateľom, ktoré majú v profesionálnom živote záujem pracovať, podnikať a pôsobiť v digitálno-hernom odvetví kreatívneho priemyslu. Výzva nie je smerom nahor vekovo obmedzená (min vek 15 rokov).

Kapacitné obmedzenia služby Kapacita možných prijatých účastníkov je 150.

Predpokladaná dĺžka, resp. rozsah trvania služieb, spôsob poskytovania služby: 3 hodiny

Miesto poskytovania služby FMK UCM v Trnave, Skladová 4

 

SLUŽBA ČÍSLO CIEĽOVÁ SKUPINA KAPACITA SLUŽBY DĹŽKA SLUŽBY MIESTO
Služba 1.1.1 FO – nepodnikatelia 150 účastníkov 3 hodiny Trnava, Skladová 4
Sumár poskytovania služieb.

II.

Podmienky účasti v programe

Program je určený pre fyzické osoby nepodnikateľov so záujmom o produkty a podnikanie v oblasti KKP (Pre účely výzvy sa pod KKP rozumie všetky odvetvia v prílohe č. 2 Schémy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de mininis) v znení dodatku č. 1 – Schéma DM 8/2021 (ďalej len “Schéma DM” viď Príloha 3.) . Vstupné predpoklady pre tento program nie sú určené.

Záujemca o účasť v programe sa prihlasuje prostredníctvom elektronicky vyplnenej prihlášky na webovej stránke www.skladova.fmk.sk. Viac informácií o postupe uvádzame v bode 4. Výber uchádzačov.

 

III.

Termín a spôsob predloženia prihlášky

Prihlášky do programu spolu s požadovanými prílohami môžu uchádzači predkladať v termíne od 1.3.2024 do 10.3.2024 elektronicky vyplnením formulára, ktorý je prílohou tejto výzvy.

IV.

Výber uchádzačov

KC po predložení prihlášok pridelí každému účastníkovi identifikačné číslo, prostredníctvom ktorého bude komunikovať poradie uchádzačov na webovom sídle Kreatívneho centra Skladová.

KC po predložení prihlášok overí, či sú splnené podmienky definované v kapitole 2 tejto výzvy. V prípade, že je prihláška neúplná, čo neumožňuje vyhodnotenie splnenia podmienok definovaných vo výzve, KC do pracovných 10 dní od prijatia prihlášky vyzve uchádzača o účasť v programe na doplnenie chýbajúcich informácií alebo dokladov na preukázanie splnenia podmienok, pričom vo výzve na doplnenie jasne identifikuje chýbajúce informácie a/alebo doklady a zároveň mu stanoví lehotu na doplnenie. Chýbajúce podklady je potrebné doplniť prostredníctvom onlinovej komunikácie. V prípade, že uchádzač v stanovenej lehote požadované informácie nedoplní, KC prihlášku nebude ďalej posudzovať, tým pádom ju ďalej neakceptuje.

V prípade, že je prihláška úplná, KC do 10 pracovných dní od prijatia prihlášky oznámi uchádzačovi jej akceptovanie a postupuje ju na posudzovanie.

KC posudzuje predložené prihlášky po ukončení výzvy, a to z dôvodu, ak by počet uchádzačov prekročil obmedzenú kapacitu, pričom oznámenia o výsledku posudzovania zasiela naraz po ukončení posúdenia každej prihlášky.

KC sa pri posudzovaní prihlášok riadi osobitnými kritériami, ktoré umožnia prioritizáciu prihlášok respektíve uchádzačov s cieľom vytvoriť finálne poradie uchádzačov, a to aj v prípade ak by niektorý z uchádzačov po akceptácii prihlášky zo strany KC sa do programu z nejakého dôvodu nezapojil. Prioritizácia vzniká v prípade, ak je záujem väčší než kapacita KC v jednotlivých služieb a ich programov. V rámci prioritizácie sa bude hodnotiť:

 • úroveň dosiahnutých skúseností v oblasti produkcie a postprodukcie digitálnych hier alebo v oblasti dosiahnutých skúseností v oblasti elektronických športov (výkon, manažment, organizácia podujatí) či kvality výstupov v oblasti hernej audiovízie – streamingu a komentovania.  (Uchádzač môže získať maximálne 30 bodov.)
 • úroveň dosiahnutých zručností v oblasti produkcie a postprodukcie digitálnych hier alebo v oblasti dosiahnutých skúseností v oblasti elektronických športov (výkon, manažment, organizácia podujatí) či kvality výstupov v oblasti hernej audiovízie – streamingu a komentovania. (Uchádzač môže získať maximálne 30 bodov.)
 • motivácia účastníka zapojiť sa do programov Kreatívneho centra Skladová. (Uchádzač môže získať maximálne 40 bodov.)

Poradie uchádzačov je stanovené zostupne, od najväčšieho počtu bodov po najnižší. Uchádzači, ktorí sa nezmestili do poradia sú v poradí pod čiarou, a to v dôsledku kapacity KC.

KC do 10 pracovných dní od zaslania oznámení o akceptovaní a/alebo neakceptovaní prihlášok zverejní na svojom webovom sídle v mieste zverejnenia výzvy zoznam uchádzačov v podobe ich identifikačných čísel s výsledkom posudzovania (prihláška akceptovaná alebo neakceptovaná).

Revízne postupy:

Námietky – riadny revízny postup

V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo sa domáhať zmeny tohto postoja KC, ak má za to, že dôvody neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam výberu uchádzačov pre účasť na programoch/službách KC podľa tejto výzvy. Prostriedkom nápravy sú námietky, ktoré má uchádzač možnosť podať písomne KC v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní prihlášky.

Uchádzač v námietkach uvedie:

 1. svoje označenie, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, kto podáva námietky,
 2. dôvody, pre ktoré nesúhlasí s neakceptovaním prihlášky s poukázaním na konkrétne postupy alebo podmienky, ktoré KC porušil, keď jeho prihlášku neakceptoval,
 3. dátum a podpis námietok.

KC posúdi podané námietky podľa ich obsahu, na formálne nedostatky podania námietok neprihliada. KC oznámi uchádzačovi výsledok svojho posúdenia – ak nepovažuje námietky za opodstatnené, oznámi uchádzačovi, že trvá na pôvodne oznámenom neakceptovaní prihlášky uchádzača, ak námietky považuje za opodstatnené, KC oznámi uchádzačovi zmenu svojho pôvodného postoja tým, že zmení pôvodné oznámenie o neakceptovaní na oznámenie o akceptovaní prihlášky.

KC oznámi uchádzačovi svoje posúdenie podaných námietok do 20 pracovných dní od ich doručenia. Výsledok posúdenia námietok musí vždy obsahovať odôvodnenie ich posúdenia zo strany KC. Výsledok posúdenia námietok sa oznamuje uchádzačovi písomne a doručuje sa mu (nestačí len zverejnenie na webe).

Preskúmanie vydaných oznámení – mimoriadny revízny postup

KC môže z vlastného podnetu alebo podnetu inej osoby preskúmať vydané oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, ak zistí, že nebolo vydané v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými touto výzvou a/alebo riadiacou dokumentáciou vzťahujúcou sa na výber užívateľov v rámci realizácie Projektu KC ako prijímateľa. K preskúmaniu môže dôjsť do začatia realizácie programu alebo do začatia poskytovania služby, ktorých sa oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky týka a do tohto času je potrebné oznámiť výsledok preskúmania uchádzačovi. Výsledok preskúmania je obsiahnutý v novom oznámení, ktoré musí obsahovať aj dôvody, pre ktoré došlo k zmene pôvodne vydaného oznámenia o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, pričom toto oznámenie musí byť doručené uchádzačovi (nestačí len zverejnenie na webe).

Oprava chýb a iných zrejmých nesprávností vydaného oznámenia

Oprava oznámenia slúži na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky. Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky opraví KC buď na základe vlastných zistení alebo na základe osvojenia si podnetu inej osoby. Opravené oznámenie o akceptovaní/neakceptovaní prihlášky, s uvedením tých údajov, ktoré sa opravovali, doručí uchádzačovi spôsobom určeným pre doručovanie vydaných oznámení o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky (listom, cez e-mail, cez e-schránku, cez web).

V.

Kontakt

S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto výzvou sa môžete na nás obrátiť:

 • telefonicky na čísle: +421 915 307 313
 • e-mailom na adrese: kcskladova@fmk.sk (do predmetu uveďte, prosím, názov programu)
 • osobne, na adrese: FMK UCM v Trnave, Skladová 4, Trnava (po vopred elektronickom oznámení)
 • Ďalšie informácie sú priebežne zverejňované na webovej stránke: skladova.fmk.sk

VI.

Finančná spoluúčasť účastníkov

Spoluúčasť bude akceptovaný  uchádzač uhrádzať formou členského poplatku.*

VII.

Prílohy

Súčasťou výzvy sú nasledujúce prílohy:

 1. Prihláška (v elektronickej forme):

2. Životopis

3. Čestné vyhlásenie.pdf

 

Close
Close
a

For every modern coworking or office space website out there. This is MultiOffice.

 

Contact us