UKONČENÁ – Výzva na predkladanie prihlášok do programu „Kreatívne kecy – séria workshopov o kreatívnych témach pre Fyzické osoby – nepodnikateľov“

Kontaktná osoba: Mgr. Nina Velšicová
Kontakt: nina.velsicova(at)ucm.sk

 

(ďalej „výzva“)

Kreatívne centrum Skladová vyhlasuje výzvu na predkladanie prihlášok do programu Kreatívne kecy – séria workshopov o kreatívnych témach (ďalej len „program“).

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.05. 2024
Dátum ukončenia výzvy: 19.06. 2024

 

 

I. 

OPIS PROGRAMU

Predmetom programu je podpora fyzických osôb, ktoré chcú zlepšiť svoju reklamnú aktivitu a zvýšiť pozornosť svojho publika z pohľadu marketingu a neuromarketingu prostredníctvom internetového a televízneho prostredia.

 

  1. Opis služieb, ktoré program poskytuje:

   a. Základné princípy dobrej reklamy

  Účastníci sa oboznámia o problematike prípravy úspešnej reklamy. Obsahom budú tipy a triky pre tvorbu pútavého obsahu rôzne formáty, ktoré vychádzajú z výskumov i praxe.

  . výber správneho cieľového publika

  . význam kreativity a originality reklamy

  . praktické rady o pútavom obsahu

  . sociálne médiá – spôsoby správneho publikovania a tvorby programu

  . význam platených platforiem – Google Ads, Youtube Ads, Meta Business

  . optimalizácia kvalitného blogu

  . význam vizuálnych a zvukových prvkov

  . nastavenie správnej interakcie so sledovateľmi

   

  b. Pozornosť a záujem z pohľadu neuromarketingu – kľúče k pochopeniu prečo tieto rady fungujú

  . vysvetlenie fungovania mozgu vo vzťahu k reklame

  . ako vytvoriť obsah so zásahom z pohľadu neuromarketingu

  . čo je vo vnímaní človeka atraktívne

  . praktické ukážky zlých a dobrých reklám z hľadiska pozornosti a záujmu

  . ako vyzerá trefná reklama

  . v čom sa zhodne skúsený marketér a neuroveda

  . ako sa dá vyhnúť selektívnej pozornosti a jej saturácie, racionálnemu nezáujmu, nižšej zapamätateľnosti

  . tipy z praxe ku dobrej reklame

   

  c. Prines svoj problém a odíď s riešením

  . identifikácia problémov účastníkov

  . diskusia o najčastejších výzvach v reklame

  . praktické ukážky a simulácie riešení

  . skupinová práca na konkrétnych prípadoch

  . návrhy a odporúčania individuálne pre každého účastníka

   

  1. Opis cieľovej skupiny

  Workshop je navrhnutý pre začínajúcich a aktívnych záujemcov o podnikanie v kultúrnom priemysle, v kreatívnom priemysle, ako aj pre tvorcov z oblasti marketingu a marketingovej komunikácie.

   

  1. Kapacitné obmedzenia služby

  Kapacita účastníkov je 70.

   

  1. Predpokladaná dĺžka, resp. rozsah trvania služieb, spôsob poskytovania služby

  Dĺžka workshopu v spojení teoretickej, praktickej časti a diskusie je v trvaní 120 minút.

   

  1. Čas a miesto realizácie workshopu

  26. 06. 2024 o 18 hod.

  Kreatívne centrum Skladová, Skladová 4, Trnava

   

  1. Účastnícky poplatok

  Poplatok účastníka je 20 €.


  * Po uzavretí výzvy vám zašleme potvrdenie alebo zamietnutie prihlášky v závislosti od splnenia podmienok a kapacity programu, spolu s podkladmi k platbe, ktorú je potrebné uhradiť do začiatku programu. Ak by ste chceli svoju prihlášku zrušiť a nezúčastniť sa programu, dajte nám prosím vedieť, aby sme vaše miesto mohli ponúknuť ďalšiemu záujemcovi.

   

  1. Informácia o pomoci de minimis

  Neuplatňuje sa.

   

  II.

  PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

  Program je určený pre fyzické osoby nepodnikateľov so záujmom o produkty a podnikanie v oblasti KKP (Pre účely výzvy sa pod KKP rozumie všetky odvetvia v prílohe č. 2 Schémy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de mininis) v znení dodatku č. 1 – Schéma DM 8/2021 (ďalej len “Schéma DM” viď Príloha 3.) . Vstupné predpoklady pre tento program nie sú určené.

  Záujemca o účasť v programe sa prihlasuje prostredníctvom elektronicky vyplnenej prihlášky na webovej stránke www.skladova.fmk.sk. Viac informácií o postupe uvádzame v bode 4. Výber uchádzačov.

   

   

  III.

  TERMÍN A SPÔSOB PREDLOŽENIA PRIHLÁŠKY

  Prihlášky do programu môžu uchádzači predkladať v termíne od 29.05 do 19.06. 2024 prostredníctvom elektronického formulára na konci tejto výzvy.

   

   

  IV.

  VÝBER UCHÁDZAČOV

  KC po predložení prihlášok pridelí každému účastníkovi identifikačné číslo, prostredníctvom ktorého bude komunikovať poradie uchádzačov na webovom sídle Kreatívneho centra Skladová.

  KC po predložení prihlášok overí, či sú splnené podmienky definované v kapitole 2 tejto výzvy. V prípade, že je prihláška neúplná, čo neumožňuje vyhodnotenie splnenia podmienok definovaných vo výzve, KC vyzve uchádzača o účasť v programe na doplnenie chýbajúcich informácií alebo dokladov na preukázanie splnenia podmienok, pričom vo výzve na doplnenie jasne identifikuje chýbajúce informácie a/alebo doklady a zároveň mu stanoví lehotu na doplnenie.

  V prípade, že uchádzač v stanovenej lehote požadované informácie nedoplní, KC prihlášku neakceptuje.

  KC posudzuje predložené prihlášky priebežne až do naplnenia kapacity, pričom oznámenia o výsledku posudzovania zasiela (po ukončení posúdenia každej prihlášky) v poradí, v akom boli prihlášky doručované.

  Uchádzačom, ktorých prihlášky splnili podmienky, KC zasiela oznámenie o akceptácii prihlášky.

  Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo boli predložené po akceptácii poslednej prihlášky do kapacity stanovenej v kapitole 1, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

  KC posudzuje predložené prihlášky priebežne, pričom výsledky posudzovania predložených prihlášok oznámi do 15 dní od uzavretia výzvy.

  Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo ich nebolo možné akceptovať z dôvodu obmedzenej kapacity, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

  KC do 10 pracovných dní od zaslania oznámení o akceptovaní a/alebo neakceptovaní prihlášok zverejní na svojom webovom sídle v mieste zverejnenia výzvy zoznam uchádzačov s výsledkom posudzovania (prihláška akceptovaná alebo neakceptovaná).

  Revízne postupy:

  Námietky – riadny revízny postup

  V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo sa domáhať zmeny tohto postoja KC, ak má za to, že dôvody neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam výberu uchádzačov pre účasť na programoch/službách KC podľa tejto výzvy. Prostriedkom nápravy sú námietky, ktoré má uchádzač možnosť podať písomne KC v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní prihlášky.

  Uchádzač v námietkach uvedie:

  1. svoje označenie, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, kto podáva námietky, 
  2. dôvody, pre ktoré nesúhlasí s neakceptovaním prihlášky s poukázaním na konkrétne postupy alebo podmienky, ktoré KC porušil, keď jeho prihlášku neakceptoval,
  3. dátum a podpis námietok.

  KC posúdi podané námietky podľa ich obsahu, na formálne nedostatky podania námietok neprihliada. KC oznámi uchádzačovi výsledok svojho posúdenia – ak nepovažuje námietky za opodstatnené, oznámi uchádzačovi, že trvá na pôvodne oznámenom neakceptovaní prihlášky uchádzača, ak námietky považuje za opodstatnené, KC oznámi uchádzačovi zmenu svojho pôvodného postoja tým, že zmení pôvodné oznámenie o neakceptovaní na oznámenie o akceptovaní prihlášky.

  KC oznámi uchádzačovi svoje posúdenie podaných námietok do 20 pracovných dní od ich doručenia. Výsledok posúdenia námietok musí vždy obsahovať odôvodnenie ich posúdenia zo strany KC. Výsledok posúdenia námietok sa oznamuje uchádzačovi písomne a doručuje sa mu (nestačí len zverejnenie na webe).

  Preskúmanie vydaných oznámení – mimoriadny revízny postup

  KC môže z vlastného podnetu alebo podnetu inej osoby preskúmať vydané oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, ak zistí, že nebolo vydané v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými touto výzvou a/alebo riadiacou dokumentáciou vzťahujúcou sa na výber užívateľov v rámci realizácie Projektu KC ako prijímateľa. K preskúmaniu môže dôjsť do začatia realizácie programu alebo do začatia poskytovania služby, ktorých sa oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky týka a do tohto času je potrebné oznámiť výsledok preskúmania uchádzačovi. Výsledok preskúmania je obsiahnutý v novom oznámení, ktoré musí obsahovať aj dôvody, pre ktoré došlo k zmene pôvodne vydaného oznámenia o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, pričom toto oznámenie musí byť doručené uchádzačovi (nestačí len zverejnenie na webe).

  Oprava chýb a iných zrejmých nesprávností vydaného oznámenia

  Oprava oznámenia slúži na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky. Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky opraví KC buď na základe vlastných zistení alebo na základe osvojenia si podnetu inej osoby. Opravené oznámenie o akceptovaní/neakceptovaní prihlášky, s uvedením tých údajov, ktoré sa opravovali, doručí uchádzačovi spôsobom určeným pre doručovanie vydaných oznámení o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky (listom, cez e-mail, cez e-schránku, cez web).

   

  V.

  OSOBITNÉ PROCESNÉ USTANOVANIA

  V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa termín výzvy môže predĺžiť.

   

  VI.

  AKTUALIZÁCIA VÝZVY

  KC Skladová si vyhradzuje právo zverejnené podmienky v tejto Výzve zmeniť alebo túto Výzvu zrušiť. Všetky aktualizácie, zmeny a prípadné zrušenie tejto Výzvy budú priebežne zverejnené na webovej stránke Kreatívneho centra Skladová https://skladova.fmk.sk/.

   

  VII.

  KOMUNIKÁCIA

  S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto výzvou sa na nás môžete obrátiť:

  • e-mailom na adrese: nina.velsicova(at)ucm.sk (do predmetu uveďte, prosím, názov programu),
  • osobne, na adrese Mgr. Velšicová, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie J. Herdu 2, Trnava.

  Ďalšie informácie sú priebežne zverejňované na webovej stránke: skladova.fmk.sk.

   

   

  VIII.

  PRÍLOHY

   

  1. Prihláška v elektronickej forme

  VYPLNIŤ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU

  1. Životopis
  2. Schéma DM 8/2021

   

  V Trnave dňa 29.5.2024

  Close
  Close
  a

  For every modern coworking or office space website out there. This is MultiOffice.

   

  Contact us