UKONČENÁ – Výzva na predkladanie prihlášok do programu 1.1 Podpora herného priemyslu pre Fyzické osoby – nepodnikateľov

(ďalej „výzva“)

Kreatívne centrum Skladová vyhlasuje výzvu číslo 1-2023/KC-SKLADOVÁ na predkladanie prihlášok do programu 1.1 Podpora herného priemyslu  (ďalej len „program“).

Dátum vyhlásenia výzvy: 17. január 2023

I.
Opis programu

Predmetom programu 1.1 Podpora herného priemyslu  je primárne podnikateľský inkubátor, ktorý sa špecializuje na rozvoj a podporu kreatívneho priemyslu, špecificky v odvetví digitálnych hier a elektronického športu. 

Popis služieb, ktorý program poskytuje:

SLUŽBA Č.: NÁZOV SLUŽBY:
Služba 1.1.1  Podpora vzniku nových herných štúdií a developerov
Služba 1.1.2 Podpora elektronického športu a hernej audiovízie 
 1. Služba 1.1.1 Podpora vzniku nových herných štúdií a developerov

Hlavným cieľom tejto platformy je podpora nápadov v oblasti vývoja a distribúcie digitálnych hier aj na rôzne platformy, vrátane virtuálnej reality, prostredníctvom mentoringu, konzultácií, praktických kurzov a školení na rozvoj konkrétnych mäkkých a tvrdých zručností. 

Aktivity bude Kreatívne centrum poskytovať v rámci tvorby digitálnych hier vrátane platformy virtuálnej reality. Kreatívne centrum zabezpečuje nasledovné aktivity, z ktorých si účastníci môžu ľubovoľne vybrať. 

a) Matchmaking

Predpokladom na úspešné dokončenie akéhokoľvek projektu je vytvorenie vyváženého tímu, ktorého členovia dokážu efektívne spolupracovať, riešiť vzniknuté problémy a napĺňať ciele projektu. Účastníci absolvujú niekoľko intenzívnych vývojových sessions tzv. game jamov v trvaní dvoch dní (počet bude stanovený na základe počtu účastníkov inkubátora), kde si vyskúšajú prácu v tíme na krátkodobých projektoch, pričom sa na každom ďalšom game jame členovia tímov prestriedajú v iných tímoch s cieľom zistiť, ktoré zoskupenie funguje najlepšie so zachovaním vzorca kóder, grafik, zvukár, team leader. Cieľom je identifikácia kvalít účastníkov, precvičenie a zdokonalenie technických zručností a mäkkých zručností práce v tíme. Kreatívne centrum poskytne priestory na tímovú prácu počas game jamov. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory kreatívneho centra. 

b) Intenzívne workshopy

Účastníci absolvujú školenia a kurzy potrebné pre úspešné vytvorenie prototypu digitálnej hry, ktoré budú profilované na mieru. Kurzy zahrnú napríklad tieto témy: prieskum trhu, vývoj, leadership, prototyping. Cieľom týchto workshopov je ideácia projektov pod vedením skúsených mentorov a vypracovanie dizajnových dokumentov potrebných pre ďalší vývoj produktu, pričom jednotlivé tímy môžu pracovať na prototypovaní komerčného zadania od partnerov projektu alebo vlastných nápadov, s ktorými sa prihlásili do podnikateľského inkubátora. Kreatívne centrum poskytne priestory na tímovú prácu počas game prototypingu, na workshopy a mentoring. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory kreatívneho centra. 

c) Development

V tejto aktivite projektu jednotlivé tímy pracujú na vývoji vypracovaného projektu, ktorého výsledkom je funkčný prototyp a jeho testovanie. V tejto časti podnikateľského inkubátora majú taktiež tímy k dispozícii mentorov, ktorí projekt pripomienkujú na pravidelnej báze a dohliadajú na jeho progres. Táto fáza sa tiež sústreďuje na rozvoj zručnosti agilného plánovania, a to práve formou mentoringu kontroly progresu a jeho kvality s fokusom na problematické oblasti projektu a pomoc pri ich riešení, ak je taká potreba na strane tímu či jednotlivcov. V testovacej fáze majú tímy taktiež k dispozícii výskumnú skupinu, ktorá bude prototypy testovať. Kreatívne centrum v tejto fáze taktiež zapožičiava potrebnú techniku na vývoj a testovanie prototypov a prepája študentov fakulty s účastníkmi Kreatívneho centra formou testovania produktov. Kreatívne centrum opäť poskytuje v prípade záujmu priestory na tvorbu a prácu. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory kreatívneho centra. 

d) Postprodukcia a fundraising

Tu majú účastníci možnosť zúčastniť sa školení a workshopov, ktoré pomôžu pochopiť marketingové špecifiká propagácie digitálnych hier. Okrem toho dostanú intenzívny kurz k fundraisingu a sponzoringu svojich prototypov, ktorý sa sústredí najmä na možnosti Fondu na podporu umenia a tiež crowdfunding. V neposlednom rade sa Kreatívne centrum sústredí aj na tvorbu podnikateľského plánu a špecifiká súvisiace s podnikaním na Slovensku. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory kreatívneho centra. Účastníkom budú poskytnuté priestory na tímovú prácu počas game prototypingu, na workshopy a mentoring. K dispozícii bude aj technika a priestory na uvedené aktivity.

Opis cieľovej skupiny služby
Služba je určená fyzickým osobám – nepodnikateľom, ktoré majú v profesionálnom živote záujem pracovať, podnikať a pôsobiť v digitálno-hernom odvetví kreatívneho priemyslu. Výzva nie je smerom nahor vekovo obmedzená (min vek 15 rokov). 

Kapacitné obmedzenia služby
Kapacita možných prijatých účastníkov je 100.

Predpokladaná dĺžka, resp. rozsah trvania služieb, spôsob poskytovania služby: Maximálne 1 – 226 hodín v priebehu roku 2023.

Miesto poskytovania služby
hybridná forma, v prípade prezenčnej formy v priestoroch FMK UCM v Trnave, Skladová 4.

2. Služba 1.1.2 Podpora elektronického športu a hernej audiovízie

Hlavným cieľom služby s názvom je podpora mladých, začínajúcich tímov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kompetitívneho hrania, ale aj organizácií, ktoré elektronické športy zastrešujú zo strany organizátorov turnajov alebo e-športových líg. Taktiež sa sústreďuje na pomoc začínajúcim e-športovým komentátorom a streamerom digitálnych hier, čo je oblasť úzko prepojená s kompetitívnym hraním. Nie je vopred určené, na akú digitálnu hru by mali byť tím, jednotlivec alebo organizácia zamerané. Služba sa sústreďuje na zlepšenie tréningových návykov, ale aj na marketingovú stránku kompetitívneho hrania. Účastníci budú mať možnosť rozvíjať svoje hráčske, manažérske, alebo komentátorské schopnosti v rôznych hrách, ktoré je dnes možné hrať na profesionálnej úrovni.

Služba ponúka nasledovné aktivity, pričom účastníci si môžu vybrať, jednu alebo viacero z nich. V rámci tejto služby je možné prihlásiť sa ako jednotlivec. Ak je jednotlivec súčasťou tímu, musí sa každý člen tímu alebo organizácie prihlásiť zvlášť. 

a) Systematizácia tréningov
Služba sa bude zameriavať na rozvoj zručností a schopností potrebných na zdolávanie súperov a dosahovanie úspechov v aktívnom hraní elektronických športov, a to najmä na zlepšenie motorických schopností, reflexov a zvyšovanie levelu udržiavania pozornosti. Cieľom služby je tiež rozvíjať základné komunikačné schopnosti hráčov v zmysle rýchleho podávania informácií, aplikovať motivačné mechanizmy na zvýšenie výkonnosti a tiež naučiť účastníkov základné princípy leadershipu a zvládať stresové situácie. Služba je založená na workshopoch, ktoré budú simulovať tréningy. Účastníkom budú poskytnuté priestory na tímovú prácu počas game prototypingu, na workshopy a mentoring. K dispozícii bude aj technika a priestory na uvedené aktivity.

b) Marketing a branding
Služba je zameraná na rozvoj všetkých potrebných zručností, ktoré sú potrebné na úspešnú a efektívnu komunikáciu e-športového tímu, organizácie i streamerov. Účastníci sa naučia, ako funguje digitálny marketing, community manažment, základné pravidlá vizuálnej komunikácie a brandingu a taktiež budú účastníkom vysvetlené základné možnosti a spôsoby fundraisingu. Služba je vykonávaná formou série workshopov. Účastníkom budú poskytnuté priestory na tímovú prácu počas game prototypingu, na workshopy a mentoring. K dispozícii bude aj technika a priestory na uvedené aktivity.

c) Organizácia podujatí
Táto služba je dedikovaná predovšetkým jednotlivcom a tímom, ktoré začínajú s organizovaním podujatí vo sfére elektronického športu. Prostredníctvom interaktívnych workshopov sa účastníci dozvedia o tom, čomu sa vyhýbať v začiatkoch organizovania e-športových líg vo virtuálnej i offline podobe, ako hľadať sponzorov, na čo si dávať pozor po technickej stránke a pod. Účastníkom budú poskytnuté priestory na tímovú prácu počas game prototypingu, na workshopy a mentoring. K dispozícii bude aj technika a priestory na uvedené aktivity.

d) Streaming a komentovanie 

Táto služba je určená pre všetkých začínajúcich komentátorov a streamerov, ktorí potrebujú odborný mentoring a rady a cieľom je sprofesionálnenie ich aktivít. Služba je zameraná na zlepšovanie poznatkov a zručností v oblasti tvorby herného audiovizuálneho obsahu v reálnom čase. Základ tvoria cvičenia z tvorby gameplay streamov (simultánneho hrania a komentovania digitálnych hier) a komentovania streamov kompetitívnych hier hraných medzi tímami a jednotlivcami. Jadro služby tvoria prednášky a workshopy slúžiace k oboznámeniu sa s technologickými aspektmi videostreamingu, práce s kamerou a mikrofónom, kľúčovaním obrazu, spectatingu a komponovania scény. účastníci majú v rámci služby možnosť komentovať a spolukomentovať zápasy rôznych líg a súťaží, alebo tvoriť vlastný obsah a získavať spätnú väzbu od skúsených mentorov. Súčasťou aktivít je budovanie publika individuálnych osobných brandov jednotlivých streamerov a komentátorov. Účastníkom budú poskytnuté priestory na tímovú prácu počas game prototypingu, na workshopy a mentoring. K dispozícii bude aj technika a priestory na uvedené aktivity.

Opis cieľovej skupiny

Služba je určená fyzickým osobám – nepodnikateľom, ktoré majú v profesionálnom živote záujem pracovať, podnikať a pôsobiť v digitálno-hernom odvetví kreatívneho priemyslu, tak ako aj elektronických športov a streamingu. Služba nie je smerom nahor vekovo obmedzená (minimálny vek 15 rokov). 

Kapacitné obmedzenia
Kapacita možných prijatých účastníkov je 200. 

Predpokladaná dĺžka, resp. rozsah trvania služieb, spôsob poskytovania služieb:
16 – 45 v priebehu rokovo 2023.

Miesto poskytovania služieb: hybridná forma, v prípade prezenčnej formy v priestoroch FMK UCM v Trnave, Skladová 4. 

SLUŽBA ČÍSLO CIEĽOVÁ SKUPINA KAPACITA SLUŽBY   MIESTO 
Služba 1.1.1  FO – nepodnikatelia 100 účastníkov   Hybridne, Skladová 4
Služba 1.1.2 FO – nepodnikatelia 200 účastníkov   Hybridne, Skladová 4

Sumár poskytovania služieb.

II.
Podmienky účasti v programe

Uchádzači, ktorí chcú participovať na aktivitách kreatívneho centra v programe 1.1 Podpora herného priemyslu v rámci služby 1.1.1 Podpora vzniku nových herných štúdií a developerov by mali v prihláške preukázať: 

 1. Pre uchádzača je výhodou popísať svoje skúsenosti poprípade ambície, ktoré chce realizovať v programe Kreatívneho centra Skladová  vo forme životopisu či motivačného listu alebo portfólia (nepovinné prílohy), v ktorom popíšu svoje skúsenosti s digitálno-herným vývojom, uvedie, aké zručnosti ovláda, kde sa ich naučil, aké má plány vo svojej profesijnej budúcnosti a prečo by mal byť vybraný/á práve on/ona. Nepovinné prílohy sa budú posudzovať v prípade presiahnutia limitu počtu účastníkov pre danú výzvu. 
 2. Uchádzačom sa môže stať každá fyzická osoba – nepodnikateľ a ktorá dovŕšila vek 15 rokov, je bezúhonná a zdravotne spôsobilá pre aktivity v Kreatívnom centre Skladová. V prípade, že uchádzač nedovŕšil 18 rokov, je potrebné k prihláške doplniť súhlas zákonného zástupcu. 

Uchádzač, ktorý chce participovať na aktivitách Kreatívneho centra v programe 1.1 Podpora herného priemyslu v rámci služby 1.1.2 Podpora elektronického športu a hernej audiovízie: sa môže stať každá fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, je bezúhonná a zdravotne spôsobilá pre aktivity v Kreatívnom centre Skladová. V prípade, že uchádzač nedovŕšil 18 rokov, je potrebné k prihláške doplniť súhlas zákonného zástupcu. 

Uchádzač môže k prihláške doplniť nepovinné prílohy, ktoré sa budú posudzovať v prípade presiahnutia limitu počtu účastníkov pre danú výzvu.

 1. Životopis, v ktorom zhrnie všetky doterajšie aktivity vo sfére digitálnych hier, elektronického športu či audiovízie a iné dôležité informácie a údaje. 
 2. Motivačný list, v ktorom uchádzač vysvetlí, ako využije služby Kreatívneho centra Skladová a prečo by mal byť uchádzač prijatý a tiež motivácie a dôvody uchádzania sa o miesto v KC Skladová.  

 

III.

Termín a spôsob predloženia prihlášky

Prihlášky do programu spolu s požadovanými prílohami môžu uchádzači predkladať v termíne od 17.1.2023  do 28.2.2023 elektronicky vyplnením formulára, ktorý je prílohou tejto výzvy. 

IV.
Výber uchádzačov

KC po predložení prihlášok pridelí každému účastníkovi identifikačné číslo, prostredníctvom ktorého bude komunikovať poradie uchádzačov na webovom sídle Kreatívneho centra Skladová. 

KC po predložení prihlášok overí, či sú splnené podmienky definované v kapitole 2 tejto výzvy. V prípade, že je prihláška neúplná, čo neumožňuje vyhodnotenie splnenia podmienok definovaných vo výzve, KC do pracovných 10 dní od prijatia prihlášky vyzve uchádzača o účasť v programe na doplnenie chýbajúcich informácií alebo dokladov na preukázanie splnenia podmienok, pričom vo výzve na doplnenie jasne identifikuje chýbajúce informácie a/alebo doklady a zároveň mu stanoví lehotu na doplnenie. Chýbajúce podklady je potrebné doplniť prostredníctvom onlinovej komunikácie. V prípade, že uchádzač v stanovenej lehote požadované informácie nedoplní, KC prihlášku nebude ďalej posudzovať, tým pádom ju ďalej neakceptuje. 

V prípade, že je prihláška úplná, KC do 10 pracovných dní od prijatia prihlášky oznámi uchádzačovi jej akceptovanie a postupuje ju na posudzovanie. 

KC posudzuje predložené prihlášky po ukončení výzvy, a to z dôvodu, ak by počet uchádzačov prekročil obmedzenú kapacitu, pričom oznámenia o výsledku posudzovania zasiela naraz po ukončení posúdenia každej prihlášky.

KC sa pri posudzovaní prihlášok riadi osobitnými kritériami, ktoré umožnia prioritizáciu prihlášok respektíve uchádzačov s cieľom vytvoriť finálne poradie uchádzačov, a to aj v prípade ak by niektorý z uchádzačov po akceptácii prihlášky zo strany KC sa do programu z nejakého dôvodu nezapojil. Prioritizácia vzniká v prípade, ak je záujem väčší než kapacita KC v jednotlivých služieb a ich programov. V rámci prioritizácie sa bude hodnotiť: 

 • úroveň dosiahnutých skúseností v oblasti produkcie a postprodukcie digitálnych hier alebo v oblasti dosiahnutých skúseností v oblasti elektronických športov (výkon, manažment, organizácia podujatí) či kvality výstupov v oblasti hernej audiovízie – streamingu a komentovania.  (Uchádzač môže získať maximálne 30 bodov.)
 • úroveň dosiahnutých zručností v oblasti produkcie a postprodukcie digitálnych hier alebo v oblasti dosiahnutých skúseností v oblasti elektronických športov (výkon, manažment, organizácia podujatí) či kvality výstupov v oblasti hernej audiovízie – streamingu a komentovania. (Uchádzač môže získať maximálne 30 bodov.)
 • motivácia účastníka zapojiť sa do programov Kreatívneho centra Skladová. (Uchádzač môže získať maximálne 40 bodov.)

Poradie uchádzačov je stanovené zostupne, od najväčšieho počtu bodov po najnižší. Uchádzači, ktorí sa nezmestili do poradia sú v poradí pod čiarou, a to v dôsledku kapacity KC. 

KC do 10 pracovných dní od ukončenia výzvy zverejní na svojom webovom sídle v mieste zverejnenia výzvy zoznam uchádzačov v podobe ich identifikačných čísel s výsledkom posudzovania (prihláška akceptovaná alebo neakceptovaná).

Revízne postupy: 

Námietky – riadny revízny postup

V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo sa domáhať zmeny tohto postoja KC, ak má za to, že dôvody neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam výberu uchádzačov pre účasť na programoch/službách KC podľa tejto výzvy. Prostriedkom nápravy sú námietky, ktoré má uchádzač možnosť podať písomne KC v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní prihlášky. 

Uchádzač v námietkach uvedie: 

 1. svoje označenie, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, kto podáva námietky,  
 2. dôvody, pre ktoré nesúhlasí s neakceptovaním prihlášky s poukázaním na konkrétne postupy alebo podmienky, ktoré KC porušil, keď jeho prihlášku neakceptoval, 
 3. dátum a podpis námietok. 

KC posúdi podané námietky podľa ich obsahu, na formálne nedostatky podania námietok neprihliada. KC oznámi uchádzačovi výsledok svojho posúdenia – ak nepovažuje námietky za opodstatnené, oznámi uchádzačovi, že trvá na pôvodne oznámenom neakceptovaní prihlášky uchádzača, ak námietky považuje za opodstatnené, KC oznámi uchádzačovi zmenu svojho pôvodného postoja tým, že zmení pôvodné oznámenie o neakceptovaní na oznámenie o akceptovaní prihlášky. 

KC oznámi uchádzačovi svoje posúdenie podaných námietok do 20 pracovných dní od ich doručenia. Výsledok posúdenia námietok musí vždy obsahovať odôvodnenie ich posúdenia zo strany KC. Výsledok posúdenia námietok sa oznamuje uchádzačovi písomne a doručuje sa mu (nestačí len zverejnenie na webe). 

Preskúmanie vydaných oznámení – mimoriadny revízny postup

KC môže z vlastného podnetu alebo podnetu inej osoby preskúmať vydané oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, ak zistí, že nebolo vydané v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými touto výzvou a/alebo riadiacou dokumentáciou vzťahujúcou sa na výber užívateľov v rámci realizácie Projektu KC ako prijímateľa. K preskúmaniu môže dôjsť do začatia realizácie programu alebo do začatia poskytovania služby, ktorých sa oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky týka a do tohto času je potrebné oznámiť výsledok preskúmania uchádzačovi. Výsledok preskúmania je obsiahnutý v novom oznámení, ktoré musí obsahovať aj dôvody, pre ktoré došlo k zmene pôvodne vydaného oznámenia o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, pričom toto oznámenie musí byť doručené uchádzačovi (nestačí len zverejnenie na webe). 

Oprava chýb a iných zrejmých nesprávností vydaného oznámenia

Oprava oznámenia slúži na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky. Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky opraví KC buď na základe vlastných zistení alebo na základe osvojenia si podnetu inej osoby. Opravené oznámenie o akceptovaní/neakceptovaní prihlášky, s uvedením tých údajov, ktoré sa opravovali, doručí uchádzačovi spôsobom určeným pre doručovanie vydaných oznámení o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky (listom, cez e-mail, cez e-schránku, cez web).

V.

Kontakt

S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto výzvou sa môžete na nás obrátiť:

 • telefonicky na čísle: +421 915 307 313 
 • e-mailom na adrese: kcskladova@gmail.com (do predmetu uveďte, prosím, názov programu)
 • osobne, na adrese: FMK UCM v Trnave, Skladová 4, Trnava (po vopred elektronickom oznámení) 
 • Ďalšie informácie sú priebežne zverejňované na webovej stránke: skladova.fmk.sk

VI.

Finančná spoluúčasť účastníkov

Spoluúčasť bude akceptovaný  uchádzač uhrádzať formou členského poplatku.**

** Virtuálna fáza nepodlieha členským poplatkom z dôvodu absencie priestorov.
VII.
Prílohy 

Súčasťou výzvy sú nasledujúce prílohy:

 1. Prihláška (v elektronickej forme):

 

V Trnave dňa 17.1.2023

 

 

Close
Close
a

For every modern coworking or office space website out there. This is MultiOffice.

 

Contact us