UKONČENÁ – Výzva na predkladanie prihlášok do programu Podpora audiovizuálneho priemyslu pre Právnické osoby – živnostníkov a podnikateľov

Kontaktná osoba: Mgr. Ján Proner, PhD.
Kontakt: kcskladova(at)ucm.sk

(ďalej „výzva“)

Kreatívne centrum Skladová vyhlasuje výzvu na predkladanie prihlášok do programu Podpora audiovizuálneho priemyslu  (ďalej len „program“).

Dátum vyhlásenia výzvy: 6. február 2023
Dátum ukončenia výzvy: 28. február 2023

I. 

OPIS PROGRAMU

Predmetom programu – Podpora audiovizuálneho priemyslu je primárne podnikateľský inkubátor, ktorý sa špecializuje na rozvoj a podporu kreatívneho priemyslu, špecificky v odvetví audiovizuálnej tvorby.  Podpora je určená pre začínajúcich a etablovaných (MSP)  podnikateľov pôsobiacich v kreatívnom, audiovizuálnom alebo reklamnom priemysle.

 1. Popis služby, ktorý program poskytuje:

Služba Podpora a rozvoj základných audiovizuálnych zručností

Hlavným cieľom tejto platformy je podpora a rozvoj kreatívnych zručností v oblasti audiovizuálnej tvorby prostredníctvom mentoringu, konzultácií, praktických kurzov a školení na rozvoj v oblasti audiovizuálnej kultúry, reklamy a filmového umenia.

Aktivity bude Kreatívne centrum poskytovať v rámci vzdelávania a tvorby audiovizuálnych komunikátov vo všetkých fázach produkčného procesu. Kreatívne centrum zabezpečuje nasledovné aktivity, ktoré sú popísané v chronologickom časovom slede tak, ako budú účastníkovi poskytované, pričom pre efektívny výsledok je vhodné ich absolvovať v tomto poradí a počte.

a) Základy AV tvorby

Predpokladom na úspešné dokončenie audiovizuálneho diela sú teoretické znalosti, ktoré reflektujú súčasné mediálne prostredie a trendy v audiovizuálnej a filmovej komunikácií. Účastníci absolvujú niekoľko intenzívnych prednášok a seminárov z oblasti audiovizuálnej tvorby. Prednášky jasne charakterizujú problematiku tvorby audiovizuálnych diel. Predmetom je oboznámiť poslucháčov s kompetenciami kameramana, a jeho tvorivých činností. Prednášky sa sústredia na postup práce kameramana vo filme, pri tvorbe reklamy, ale aj v televíznom spravodajstve. V rámci zručností sa prednášky zameriavajú na obrazovú výstavbu finálneho audiovizuálneho diela. Najmä na kompozíciu, typy záberov, uhly pohľadu a strihovú skladbu. Spomenuté budú aj technické náležitosti kamery, ktoré by mal každý poslucháč ovládať. Odhadovaný počet prednášok bude stanovený na základe počtu účastníkov.

Cieľom aktivity je oboznámiť účastníkov so základmi  AV tvorby ale aj jasná identifikácia jednotlivých kvalít účastníkov. Kreatívne centrum poskytne priestory na prednášky a praktické ukážky videoprodukcie. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory Kreatívneho centra.

V rámci prednášok budú účastníci oboznámení s problematikou:

 • Úvod do problematiky audiovizuálnej tvorby,
 • Predprodukcia, produkcia a postprodukcia AV diela,
 • Audiovizuálne žánre – film, reportáž, reklama,
 • Kompozícia a svetlo vyváženie bielej,
 • Tri piliere expozície – Clona, expozičný čas, ISO,
 • Filmová reč –  typy záberov, pohyby kamery, kompozícia,   
 • Základy práce s kamerou a technikou. (Kamera, statív, gimbál, mikrofóny a iné),
 • Základy strihovej skladby a softvér na úpravu videí.

Aktivita 1: Získanie základných audiovizuálnych teoreticko-praktických zručností

Základné teoretické a praktické zručnosti s kamerou, oboznámenie sa s technikou, svetlá, mikrofón,

Trvanie aktivity: 12 hodín / v priebehu prvého mesiaca kurzu  /  uchádzač

b) Intenzívne praktické workshopy

Účastníci v nasledujúcom období absolvujú školenia a kurzy potrebné pre úspešné vytvorenie námetu, scenáru a produkčného plánu audiovizuálneho diela. Kurzy sa dajú zhrnúť do troch oblastí. Predprodukcia, produkcia a postprodukcia. Cieľom týchto workshopov je teoretické ale aj praktické uchopenie poznatkov pod vedením skúsených mentorov. Uchádzači vytvárajú koncepty, pre vlastné audiovizuálne výstupy v podobe amatérskych filmov, dokumentov, alebo reklamných a propagačných videí. Kreatívne centrum poskytne priestory na samostatnú ale aj tímovú prácu počas tvorivých workshopov. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory kreatívneho centra.

 •  Predprodukcia AV diel.

V tejto fáze budú poslucháči oboznámení s procesmi predchádzajúcimi samotnej realizácii AV diela. Oboznámia sa s tým, čo by mal obsahovať námet, scenár, na čo slúži technický scenár a storyboard. Kedy je vhodné vytvoriť aj animatik a podobne. Rozdelenie dôležitých funkcii či už pri mikro a malom produkčnom, technickom a kreatívnom štábe, alebo väčších produkciách. Celú predprodukčnú fázu je možné uskutočniť v priestoroch kreatívneho centra.

 • Produkcia AV diel.

V tejto fáze projektu jednotlivci pracujú samostatne a pod dohľadom mentorov na svojich audiovizuálnych dielach. Úlohu mentorov je  zabezpečiť pripomienkovanie a správne smerovanie projektov. Kreatívne centrum v tejto fáze taktiež zapožičiava potrebnú techniku na produkčné potreby tvorby audiovizuálnych diel. Kultúrne centrum opäť poskytuje v prípade záujmu priestory na tvorbu a prácu. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory Kreatívneho centra.

 • Postprodukcia AV diel.

V tejto fáze majú účastníci možnosť zúčastniť sa na školení a workshopoch, ktoré pomôžu pochopiť základy strihu a postprodukcie videa. Kurz je zameraný na prácu v strihovom softvéri Adobe Premiere Pro, Blackmagic DaVinci Resolve, Adobe After Effect v ktorom sa naučia komplexne editovať audiovizuálny materiál. Na základe kurzu a mentorského drobnohľadu, uchádzači následne upravujú vlastný materiál, ktorý natočili v produkčnej fáze. Súčasťou tejto fázy je aj finálny export audiovizuálnych diel a ich príprava na finálnu prezentáciu. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory kreatívneho centra. Budú  im poskytnuté priestory na workshopy a mentoring. K dispozícii bude aj technika a priestory na uvedené aktivity.

Výstupom workshopov bude okrem získaných teoretických a praktických zručností aj samostatné audiovizuálne diela účastníkov.

Aktivita 2: Získavanie praktických zručností formou workshopov

Podľa dostupných lektorov

Trvanie aktivity: 16 hodín / v priebehu 2 mesiacov (najskôr po absolvovaní aktivity 1)  /  uchádzač

Aktivita 3: Etapy tvorby audiovizuálneho diela so zreteľom na prax

Jednotlivé fázy tvorby AV diela

 • preprodukcia – námet, scenár, storyboad
 • produkcia – nastavenia kamier, svetlá, zvuk,  produckia AV diela
 • Postprodukcia – Strih videa, titulky, colorgrading, zvuková mixáž, export

Trvanie aktivity: 24 hodín / v priebehu 2 mesiacov (najskôr po absolvovaní aktivity 1)  /  uchádzač

c)  Spätná väzba

Poslednou fázou projektu je finálna prezentácia audiovizuálnych diel. Prezentácie záverečných výstupov prebieha v spoločných priestorov za účasti mentorov a profesionálov z praxe, ktorí poskytujú na jednotlivé diela spätnú väzbu.

Aktivita 4: Prezentovanie finálnych audiovizuálnych diel  

Trvanie aktivity: 3 hodiny / v priebehu posledného mesiaca kurzu, po absolvovaní aktivít 1,2,3  /  uchádzač

V každej fáze majú účastníci k dispozícii mentora, s ktorým konzultujú svoje návrhy a získavajú od neho spätnú väzbu a pripomienky na pravidelnej báze.

2. Opis cieľovej skupiny služby

Program je navrhnutý pre začínajúcich a etablovaných Podnikateľov v KKP v zmysle Schémy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de mininis) v znení dodatku č. 1 – Schéma DM 8/2021 (ďalej len „Schéma DM”).

Oprávnenými Žiadateľmi v tomto prípade sú:

– mikro, malé a stredné podniky v kultúrnom priemysle so sídlom na území Slovenskej republiky,

– mikro, malé a stredné podniky v kreatívnom priemysle so sídlom na území Slovenskej republiky,

 – subjekty pôsobiace v odvetviach KKP, ktoré tvoria dodatok č. 1 Schémy DM (Schema-DM-8-2021).

Program slúži uchádzačom aj ako rekvalifikačný kurz do nového zamestnania – produkčná, reklamné agentúry, kreatívne štúdia.

3. Kapacitné obmedzenia služby
Kapacita možných prijatých účastníkov je max 30 ľudí.

4. Predpokladaná dĺžka, resp. rozsah trvania služieb: spôsob poskytovania služby:

55 hodín v priebehu 3 mesiacov na jednu skupinu hybridnou formou

5. Miesto poskytovania služby:
Hybridná forma, v prípade prezenčnej formy v priestoroch FMK UCM v Trnave, Skladová 4.

6. Finančná spoluúčasť účastníka (účastnícky poplatok),

Bez účastníckeho poplatku.

Viac informácií ohľadom spôsobe platby budú poskytnuté pri podpise Zmluvy.

7. Informácia o pomoci de minimis

Prijímateľovi je účasťou na Programe poskytnutá Pomoc de minimis. V rámci tejto Výzvy ide o nefinančnú formu podpory, ktorá je poskytovaná v zmysle Zákona o štátnej pomoci. Viac informácií o tomto zákone nájdete na https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/. Ide o nepriamu formu pomoci vo forme úhrady oprávnených výdavkov spojených s účasťou na skupinových vzdelávacích podujatiach a individuálnych odborných konzultáciách. Všetky dodatočné výdavky si hradí Žiadateľ sám. Informácie o povinnostiach MSP súvisiacich s Pomocou de minimis nájdete na https://www.antimon.gov.sk/.

Je to nepriama pomoc zodpovedajúca charakteru a rozsahu služby, ktorú mu KC poskytuje podľa akceptovanej prihlášky užívateľa, po splnení podmienok stanovených vo výzve – Vzor zmluvy Príloha č. 2.

II.

PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

Uchádzač musí pre akceptovanie prihlášky spĺňať nasledujúce podmienky:

 1. Pôsobí v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (ďalej len „KKP“)
 2. Spĺňa definíciu mikro -, malého alebo stredného podniku v znení dodatku č. 1 Schémy pomoci DM č. 8/2021.

Žiadateľ o účasť v Programe preukazuje zaradenie sa do niektorej z oprávnených veľkostných kategórií (mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik) prostredníctvom údajov uvedených v prílohe č. 1 a) Žiadosti – Vyhlásenie uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP.

Pri vypĺňaní vyhlásenia môže Žiadateľ použiť nasledovné pomôcky:

Príručka pre používateľov k definícii MSP,

– vzorový príklad posúdenia veľkostnej kategórie podniku, ktorý je súčasťou prílohy Vyhlásenie uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP.

KC Skladová overí, či Žiadateľ spĺňa definíciu MSP z informácií uvedených v prílohe č. 1. Žiadosti a z verejne dostupných zdrojov.

3. Neuplatňuje sa voči nej (osobe, ktorá sa uchádza o účasť v programe) vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená z neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Na preukázanie splnenia tejto podmienky predkladá Žiadateľ o účasť v Programe prílohu č. 2 a) – Čestné vyhlásenie uchádzača. KC Skladová overí splnenie tejto podmienky prostredníctvom informácií zverejnených na http://www.statnapomoc.sk/?cat=40.

4. Nepôsobí v oblasti cestnej nákladnej dopravy.

Na preukázanie splnenia tejto podmienky predkladá Žiadateľ o účasť v Programe prílohu č. 2 a) – Čestné vyhlásenie uchádzača. KC Skladová overí splnenie tejto podmienky z verejne dostupných zdrojov, napr. http://www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk.

5. Pomoc de minimis, ktorá sa má účasťou na programe v zmysle tejto výzvy poskytnúť, neprekročí spolu s už poskytnutou pomocou de minimis jedinému podniku[1] v priebehu aktuálneho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov 200.000 EUR.

Na preukázanie splnenia tejto podmienky predkladá Žiadateľ o účasť v Programe prílohu č. 2 a) – Čestné vyhlásenie uchádzača. KC Skladová overí splnenie tejto podmienky na základe údajov Žiadosti a informácií v informačnom systéme pre evidenciu a monitorovanie pomoci http://www.statnapomoc.sk/?page_id=2983.

Zároveň výška Pomoci de minimis poskytnutá jednému užívateľovi, ktorý je Príjemcom pomoci, nesmie presiahnuť výšku 35 000 eur za jeden rok.

6. Rozlišovacie kritériá:

 1. Pôsobnosť uchádzača v oblasti KKP (prihlášky sa zoradia podľa uprednostňovaných oblastí KKP),
 2. Okamih predloženia prihlášky (prihlášky, o ktorých akceptovaní nie je možné rozhodnúť na základe aplikácie prvého rozlišovacieho kritéria, sa rozhodne na základe okamihu predloženia prihlášky, kedy skôr predložená prihláška bude uprednostnená pred neskôr predloženou prihláškou).

Rozlišovacie kritériá sa aplikujú v prípadoch, kedy počet prihlášok, ktoré spĺňajú všetky ostatné kritériá prekračuje kapacitu definovanú v kapitole 1 a KC neurčil iné objektívne kritériá, z ktorých by vyplývalo poradie prihlášok.


[1] „Jediný podnik“ zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:

a) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom podnikateľskú činnosť;

b) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho podnikateľskú činnosť;

c) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti;

d) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho podnikateľskú činnosť, má sám na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho podnikateľskú činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom podnikateľskú činnosť.

Subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) až d) bodu 4. prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik.

III.

TERMÍN A SPÔSOB PREDLOŽENIA PRIHLÁŠKY

Prihlášky do programu môžu uchádzači predkladať v termíne od 6.2.2023 do 28.02. 2023 prostredníctvom elektronického formulára na konci tejto výzvy.

IV.

VÝBER UCHÁDZAČOV

KC po predložení prihlášok overí, či sú splnené podmienky definované v kapitole 2 tejto výzvy. V prípade, že je prihláška neúplná, čo neumožňuje vyhodnotenie splnenia podmienok definovaných vo výzve, KC vyzve uchádzača o účasť v programe na doplnenie chýbajúcich informácií alebo dokladov na preukázanie splnenia podmienok, pričom vo výzve na doplnenie jasne identifikuje chýbajúce informácie alebo doklady a zároveň mu stanoví lehotu na doplnenie.

V prípade, že uchádzač v stanovenej lehote požadované informácie nedoplní, KC prihlášku neakceptuje.

KC posudzuje predložené prihlášky priebežne až do naplnenia kapacity, pričom oznámenia o výsledku posudzovania zasiela (po ukončení posúdenia každej prihlášky) v poradí, v akom boli prihlášky doručované.

Uchádzačom, ktorých prihlášky splnili podmienky, KC zasiela oznámenie o akceptácii prihlášky spolu s návrhom zmluvy (súčasťou ktorej je aj informácia, že poskytovaním služieb je poskytovaná pomoc de minimis, predpokladaná výška pomoci de minimis, úplný názov schémy pomoci de minimis, miesto jej zverejnenia a názov nariadenia de minimis a miesto jeho zverejnenia).

V prípade, ak by akceptovaním prihlášky (a nadobudnutím účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom) malo dôjsť k prekročeniu výšky pomoci de minimis, ktorú je možné v zmysle podmienky 5 poskytnúť, KC prihlášku neakceptuje  uchádzačovi oznámi, aký zúžený rozsah poskytovaných služieb by bol možný, aby bola daná podmienka splnená (ak to charakter poskytovaných služieb dovoľuje). Následne musí sám uchádzač požiadať o zúženie rozsahu poskytovaných služieb tak, aby bola predmetná podmienka splnená. Na základe tohto návrhu uchádzača KC zúži rozsah poskytovaných služieb tak, aby boli dotknuté podmienky splnené, pričom o uvedenom uchádzača informuje v oznámení o akceptácii prihlášky.

Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo boli predložené po akceptácii poslednej prihlášky do kapacity stanovenej v kapitole 1, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

KC posudzuje predložené prihlášky priebežne, pričom výsledky posudzovania predložených prihlášok oznámi do 15 dní od uzavretia výzvy.

Uchádzačom, ktorých prihlášky splnili podmienky a službu/-y je možné v zmysle kapacitných limitov[2] podľa kapitoly 1 poskytnúť, KC zasiela oznámenie o akceptácii prihlášky spolu s návrhom zmluvy (súčasťou ktorej je aj informácia, že poskytovaním služieb je poskytovaná pomoc de minimis, predpokladaná výška pomoci de minimis, úplný názov schémy pomoci de minimis, miesto jej zverejnenia a názov nariadenia de minimis a miesto jeho zverejnenia).

V prípade, ak by akceptovaním prihlášky (a nadobudnutím účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom) malo dôjsť k prekročeniu výšky pomoci de minimis, ktorú je možné v zmysle podmienky 5 poskytnúť, KC prihlášku neakceptuje  uchádzačovi oznámi, aký zúžený rozsah poskytovaných služieb by bol možný, aby bola daná podmienka splnená (ak to charakter poskytovaných služieb dovoľuje). Následne musí sám uchádzač požiadať o zúženie rozsahu poskytovaných služieb tak, aby bola predmetná podmienka splnená. Na základe tohto návrhu uchádzača KC zúži rozsah poskytovaných služieb tak, aby boli dotknuté podmienky splnené, pričom o uvedenom uchádzača informuje v oznámení o akceptácii prihlášky.

Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo ich nebolo možné akceptovať z dôvodu obmedzenej kapacity, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

Práva a povinnosti KC a účastníkov programu a ďalšie podmienky účasti v programe sú uvedené v zmluve, ktorej vzor je prílohou č. 2 tejto výzvy, resp. priamo v prihláške.

KC do 10 pracovných dní od zaslania oznámení o akceptovaní a/alebo neakceptovaní prihlášok zverejní na svojom webovom sídle v mieste zverejnenia výzvy zoznam uchádzačov s výsledkom posudzovania (prihláška akceptovaná alebo neakceptovaná).

Revízne postupy:

Námietky – riadny revízny postup

V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo sa domáhať zmeny tohto postoja KC, ak má za to, že dôvody neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam výberu uchádzačov pre účasť na programoch/službách KC podľa tejto výzvy. Prostriedkom nápravy sú námietky, ktoré má uchádzač možnosť podať písomne KC v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní prihlášky.

Uchádzač v námietkach uvedie:

 1. svoje označenie, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, kto podáva námietky, 
 2. dôvody, pre ktoré nesúhlasí s neakceptovaním prihlášky s poukázaním na konkrétne postupy alebo podmienky, ktoré KC porušil, keď jeho prihlášku neakceptoval,
 3. dátum a podpis námietok.

KC posúdi podané námietky podľa ich obsahu, na formálne nedostatky podania námietok neprihliada. KC oznámi uchádzačovi výsledok svojho posúdenia – ak nepovažuje námietky za opodstatnené, oznámi uchádzačovi, že trvá na pôvodne oznámenom neakceptovaní prihlášky uchádzača, ak námietky považuje za opodstatnené, KC oznámi uchádzačovi zmenu svojho pôvodného postoja tým, že zmení pôvodné oznámenie o neakceptovaní na oznámenie o akceptovaní prihlášky.

KC oznámi uchádzačovi svoje posúdenie podaných námietok do 20 pracovných dní od ich doručenia. Výsledok posúdenia námietok musí vždy obsahovať odôvodnenie ich posúdenia zo strany KC. Výsledok posúdenia námietok sa oznamuje uchádzačovi písomne a doručuje sa mu (nestačí len zverejnenie na webe).

Preskúmanie vydaných oznámení – mimoriadny revízny postup

KC môže z vlastného podnetu alebo podnetu inej osoby preskúmať vydané oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, ak zistí, že nebolo vydané v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými touto výzvou a/alebo riadiacou dokumentáciou vzťahujúcou sa na výber užívateľov v rámci realizácie Projektu KC ako prijímateľa. K preskúmaniu môže dôjsť do začatia realizácie programu alebo do začatia poskytovania služby, ktorých sa oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky týka a do tohto času je potrebné oznámiť výsledok preskúmania uchádzačovi. Výsledok preskúmania je obsiahnutý v novom oznámení, ktoré musí obsahovať aj dôvody, pre ktoré došlo k zmene pôvodne vydaného oznámenia o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, pričom toto oznámenie musí byť doručené uchádzačovi (nestačí len zverejnenie na webe).

Oprava chýb a iných zrejmých nesprávností vydaného oznámenia

Oprava oznámenia slúži na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky. Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky opraví KC buď na základe vlastných zistení alebo na základe osvojenia si podnetu inej osoby. Opravené oznámenie o akceptovaní/neakceptovaní prihlášky, s uvedením tých údajov, ktoré sa opravovali, doručí uchádzačovi spôsobom určeným pre doručovanie vydaných oznámení o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky (listom, cez e-mail, cez e-schránku, cez web).


[2]    V prípade, že z dôvodu obmedzených kapacitných možností nie je možné akceptovať všetky prihlášky, KC uplatní tzv. rozlišovacie kritériá (podmienka č. 7), výsledkom čoho sa vytvorí poradie pre prioritizáciu prihlášok pre účely ich akceptácie.

V.

OSOBITNÉ PROCESNÉ USTANOVANIA

V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa termín výzvy môže predĺžiť.

VI.

AKTUALIZÁCIA VÝZVY

KC Skladová si vyhradzuje právo zverejnené podmienky v tejto Výzve zmeniť alebo túto Výzvu zrušiť. Všetky aktualizácie, zmeny a prípadné zrušenie tejto Výzvy budú priebežne zverejnené na webovej stránke Kreatívneho centra Skladová https://skladova.fmk.sk/.

VII.

KOMUNIKÁCIA

S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto výzvou sa na nás môžete obrátiť:

 • e-mailom na adrese: kcskladova(at)ucm.sk (do predmetu uveďte, prosím, názov programu),
 • osobne, na adrese Ing. Hrušková, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie J. Herdu 2, Trnava.

Ďalšie informácie sú priebežne zverejňované na webovej stránke: skladova.fmk.sk.

VIII.

PRÍLOHY

 1. Formulár prihlášky a jej príloh:
  a) Vyhlásenie uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP
  b) Čestné vyhlásenie uchádzača
  c) Prihláška v elektronickej forme
 2. Vzor zmluvy

V Trnave dňa 6.2.2023

Close
Close
a

For every modern coworking or office space website out there. This is MultiOffice.

 

Contact us