UKONČENÁ – Výzva na predkladanie prihlášok do programu Podpora pre nastavenie stratégie a identity značky pre Fyzické osoby – nepodnikateľov

VÝZVA UKONČENÁ

Zoznam akceptovaných prihlášok:

127/23
128/23
129/23
130/23
131/23
132/23
133/23
134/23
135/23
136/23
137/23
138/23
139/23
140/23
141/23
142/23
143/23
144/23
145/23
146/23
147/23
148/23
149/23
150/23
151/23
152/23
153/23
154/23
155/23
156/23
157/23
158/23
159/23
160/23
161/23
162/23
163/23
164/23
165/23
166/23
167/23
168/23
169/23
170/23
171/23
172/23
173/23
174/23
175/23
176/23
177/23
178/23
179/23
180/23
181/23
182/23
183/23
184/23
185/23
186/23
187/23
188/23
189/23

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.
Kontakt: kcskladova(at)ucm.sk

(ďalej „výzva“)

Kreatívne centrum Skladová vyhlasuje výzvu na predkladanie prihlášok do programu Podpora pre nastavenie stratégie a identity značky (ďalej len „program“).

Dátum vyhlásenia výzvy: 6. február 2023
Dátum ukončenia výzvy: 28. február 2023

I. 

OPIS PROGRAMU

Predmetom programu je podpora osôb, ktoré majú záujem zlepšiť svoje vedomosti a schopnosti pri nastavení stratégie a identity značky prostredníctvom mentoringu a konzultácií, praktických kurzov, školení a workshopov, ktoré budú zamerané na tvorbu stratégie značky, proces nastavenia verbálnej a vizuálnej identity značky a jej implementáciu na základné aplikácie značky.

 1. Opis služieb, ktoré program poskytuje:

Kreatívne centrum zabezpečuje nasledovné aktivity, ktoré sú popísané v chronologickom časovom slede tak, ako budú účastníkovi poskytované, pričom pre efektívny výsledok je nevyhnutné absolvovať ich v tomto poradí a počte. 

a) Tvorba a nastavenie stratégie značky

Účastníci sa oboznámia s princípmi budovania značky s dôrazom na vytvorenie stratégie značky. Obsahom tohto modulu budú prednášky a v nadväznosti na ne praktické workshopy a práca s nastavením stratégie vlastnej značky.

Obsahom prednášok bude praktické vysvetlenie a ukážky toho, čo je brand stratégia, insight a proces jeho tvorby, pozicioning, brand role, brand promise, misia, vízia, hodnoty, charakter a aká je ich úloha v rámci budovania značky.

V rámci série praktických workshopov budú účastníci pracovať na stratégii svojej značky. Obsahom workshopov bude:

 • analýza trhu a konkurencie,
 • definícia produktu alebo služby,
 • nastavenie kľúčových komunikačných cieľov značky,
 • definícia vnímaného a nastavenie želaného pozicioningu značky,
 • definícia cieľov skupiny,
 • definícia USP, aby značka stala odlišnou od svojich konkurentov,
 • definícia misie, vízie, hodnôt a charakteru značky.

Výstupom workshopov bude vytvorenie stratégie značky a nastavenie základných pilierov jej budovania: pozicioning, misia, vízia, hodnoty, charakter.

b) Verbálna identita značky

Účastníci sa oboznámia s tým, čo je verbálna identita značky a ako s ňou pracovať v súlade s nastavenou stratégiou značky. Obsahom tohto modulu budú prednášky a v nadväznosti na ne praktické workshopy zamerané na nastavenie verbálnej identity vlastnej značky.

Obsahom prednášok bude vysvetlenie, čo je obsahom verbálnej identity značky a ako s jednotlivými prvkami pracovať (názov značky, tvorba názvu značky, claim/tagline, tone of voice značky).

V rámci série praktických workshopov budú účastníci pracovať na návrhu komunikačného štýlu a verbálnej identity značky. Obsahom workshopov bude:

 • analýza súčasného komunikačného štýlu značky,
 • definícia cieľovej skupiny značky,
 • analýza súčasného názvu značky, tvorba nového názvu značky,
 • tvorba dištinktívneho taglinu značky,
 • definícia tone of voice značky,
 • implementácia tone of voice na základné komunikačné kanály značky (webová stránka, social media a pod.).

Výstupom workshopov bude vytvorenie a nastavenie komunikačného štýlu značky a základných elementov jej verbálnej identity (názov, tagline, tone of voice).

c) Vizuálna identita značky

Účastníci sa oboznámia s tým, čo je vizuálna identita značky a ako s ňou pracovať v súlade s nastavenou stratégiou značky. Obsahom tohto modulu budú prednášky a v nadväznosti na ne praktické workshopy zamerané na nastavenie vizuálnej identity vlastnej značky.

Obsahom prednášok bude vysvetlenie, čo je obsahom vizuálnej identity značky a ako s jednotlivými prvkami pracovať (logo, písmo, farebnosť, grafické prvky).

V rámci série praktických workshopov budú účastníci pracovať na návrhu vizuálnej identity značky. Obsahom workshopov bude:

 • rešerš vizuálnej identity konkurenčných subjektov,
 • analýza súčasného vizuálneho štýlu značky,
 • tvorba mooadboardu,
 • tvorba a nastavenie základných vizuálnych elementov značky (logo, základné a doplnkové farby, základný a doplnkový font, základné aplikácie, ktoré značka využíva na pravidelnej báze a na ktoré sa bude vizuálny štýl aplikovať).

Výstupom workshopov bude vytvorenie a nastavenie vizuálneho štýlu značky, jeho základných elementov, pravidiel práce s nimi a ich implementácia na základné aplikácie značky.

V každej fáze majú účastníci k dispozícii mentora, s ktorým konzultujú svoje návrhy a získavajú od neho spätnú väzbu a pripomienky na pravidelnej báze.

Kreatívne centrum poskytuje v prípade záujmu priestory na tvorbu a prácu. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory kreatívneho centra. 

2. Opis cieľovej skupiny služby

Služba je navrhnutá pre záujemcov o podnikanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu – nepodnikateľov a budúcich podnikateľov.

3. Kapacitné obmedzenia služby

Kapacita možných prijatých účastníkov je 70.

4. Predpokladaná dĺžka, resp. rozsah trvania služieb, spôsob poskytovania služby:

Spolu 226 hodín v priebehu 4,5 mesiaca

5. Forma a miesto poskytovania služby:

Hybridná forma, v prípade prezenčnej formy v priestoroch FMK UCM v Trnave, Skladová 4.

6. Finančná spoluúčasť účastníka (účastnícky poplatok):

Bez účastníckeho poplatku.

7. Informácia o pomoci de minimis

Neuplatňuje sa.

II.

PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

Program je určený pre fyzické osoby nepodnikateľov so záujmom o produkty a podnikanie v oblasti KKP (Pre účely výzvy sa pod KKP rozumie všetky odvetvia v prílohe č. 2 Schémy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de mininis) v znení dodatku č. 1 – Schéma DM 8/2021 (ďalej len “Schéma DM” viď Príloha 3.) . Vstupné predpoklady pre tento program nie sú určené.

Záujemca o účasť v programe sa prihlasuje prostredníctvom elektronicky vyplnenej prihlášky na webovej stránke www.skladova.fmk.sk. Viac informácií o postupe uvádzame v bode 4. Výber uchádzačov.

III.

TERMÍN A SPÔSOB PREDLOŽENIA PRIHLÁŠKY

Prihlášky do programu môžu uchádzači predkladať v termíne od 6.2.2023 do 28.02. 2023 prostredníctvom elektronického formulára na konci tejto výzvy.

IV.

VÝBER UCHÁDZAČOV

KC po predložení prihlášok pridelí každému účastníkovi identifikačné číslo, prostredníctvom ktorého bude komunikovať poradie uchádzačov na webovom sídle Kreatívneho centra Skladová.

KC po predložení prihlášok overí, či sú splnené podmienky definované v kapitole 2 tejto výzvy. V prípade, že je prihláška neúplná, čo neumožňuje vyhodnotenie splnenia podmienok definovaných vo výzve, KC vyzve uchádzača o účasť v programe na doplnenie chýbajúcich informácií alebo dokladov na preukázanie splnenia podmienok, pričom vo výzve na doplnenie jasne identifikuje chýbajúce informácie a/alebo doklady a zároveň mu stanoví lehotu na doplnenie.

V prípade, že uchádzač v stanovenej lehote požadované informácie nedoplní, KC prihlášku neakceptuje.

KC posudzuje predložené prihlášky priebežne až do naplnenia kapacity, pričom oznámenia o výsledku posudzovania zasiela (po ukončení posúdenia každej prihlášky) v poradí, v akom boli prihlášky doručované.

Uchádzačom, ktorých prihlášky splnili podmienky, KC zasiela oznámenie o akceptácii prihlášky.

Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo boli predložené po akceptácii poslednej prihlášky do kapacity stanovenej v kapitole 1, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

KC posudzuje predložené prihlášky priebežne, pričom výsledky posudzovania predložených prihlášok oznámi do 15 dní od uzavretia výzvy.

Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo ich nebolo možné akceptovať z dôvodu obmedzenej kapacity, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

KC do 10 pracovných dní od zaslania oznámení o akceptovaní a/alebo neakceptovaní prihlášok zverejní na svojom webovom sídle v mieste zverejnenia výzvy zoznam uchádzačov s výsledkom posudzovania (prihláška akceptovaná alebo neakceptovaná).

Revízne postupy:

Námietky – riadny revízny postup

V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo sa domáhať zmeny tohto postoja KC, ak má za to, že dôvody neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam výberu uchádzačov pre účasť na programoch/službách KC podľa tejto výzvy. Prostriedkom nápravy sú námietky, ktoré má uchádzač možnosť podať písomne KC v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní prihlášky.

Uchádzač v námietkach uvedie:

 1. svoje označenie, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, kto podáva námietky, 
 2. dôvody, pre ktoré nesúhlasí s neakceptovaním prihlášky s poukázaním na konkrétne postupy alebo podmienky, ktoré KC porušil, keď jeho prihlášku neakceptoval,
 3. dátum a podpis námietok.

KC posúdi podané námietky podľa ich obsahu, na formálne nedostatky podania námietok neprihliada. KC oznámi uchádzačovi výsledok svojho posúdenia – ak nepovažuje námietky za opodstatnené, oznámi uchádzačovi, že trvá na pôvodne oznámenom neakceptovaní prihlášky uchádzača, ak námietky považuje za opodstatnené, KC oznámi uchádzačovi zmenu svojho pôvodného postoja tým, že zmení pôvodné oznámenie o neakceptovaní na oznámenie o akceptovaní prihlášky.

KC oznámi uchádzačovi svoje posúdenie podaných námietok do 20 pracovných dní od ich doručenia. Výsledok posúdenia námietok musí vždy obsahovať odôvodnenie ich posúdenia zo strany KC. Výsledok posúdenia námietok sa oznamuje uchádzačovi písomne a doručuje sa mu (nestačí len zverejnenie na webe).

Preskúmanie vydaných oznámení – mimoriadny revízny postup

KC môže z vlastného podnetu alebo podnetu inej osoby preskúmať vydané oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, ak zistí, že nebolo vydané v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými touto výzvou a/alebo riadiacou dokumentáciou vzťahujúcou sa na výber užívateľov v rámci realizácie Projektu KC ako prijímateľa. K preskúmaniu môže dôjsť do začatia realizácie programu alebo do začatia poskytovania služby, ktorých sa oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky týka a do tohto času je potrebné oznámiť výsledok preskúmania uchádzačovi. Výsledok preskúmania je obsiahnutý v novom oznámení, ktoré musí obsahovať aj dôvody, pre ktoré došlo k zmene pôvodne vydaného oznámenia o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, pričom toto oznámenie musí byť doručené uchádzačovi (nestačí len zverejnenie na webe).

Oprava chýb a iných zrejmých nesprávností vydaného oznámenia

Oprava oznámenia slúži na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky. Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky opraví KC buď na základe vlastných zistení alebo na základe osvojenia si podnetu inej osoby. Opravené oznámenie o akceptovaní/neakceptovaní prihlášky, s uvedením tých údajov, ktoré sa opravovali, doručí uchádzačovi spôsobom určeným pre doručovanie vydaných oznámení o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky (listom, cez e-mail, cez e-schránku, cez web).

V.

OSOBITNÉ PROCESNÉ USTANOVANIA

V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa termín výzvy môže predĺžiť.

VI.

AKTUALIZÁCIA VÝZVY

KC Skladová si vyhradzuje právo zverejnené podmienky v tejto Výzve zmeniť alebo túto Výzvu zrušiť. Všetky aktualizácie, zmeny a prípadné zrušenie tejto Výzvy budú priebežne zverejnené na webovej stránke Kreatívneho centra Skladová https://skladova.fmk.sk/.

VII.

KOMUNIKÁCIA

S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto výzvou sa na nás môžete obrátiť:

 • e-mailom na adrese: kcskladova(at)ucm.sk (do predmetu uveďte, prosím, názov programu),
 • osobne, na adrese Ing. Hrušková, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie J. Herdu 2, Trnava.

Ďalšie informácie sú priebežne zverejňované na webovej stránke: skladova.fmk.sk.

VIII.

PRÍLOHY

 1. Prihláška v elektronickej forme

2. Životopis

3. Schéma DM 8/2021

V Trnave dňa 6.2.2023

Close
Close
a

For every modern coworking or office space website out there. This is MultiOffice.

 

Contact us