UKONČENÁ – Výzva na predkladanie prihlášok do programu 1.1 Podpora herného priemyslu pre Právnické osoby – živnostníkov a podnikateľov

Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Kontakt: kcskladova(at)ucm.sk

(ďalej „výzva“)

Kreatívne centrum Skladová vyhlasuje výzvu na predkladanie prihlášok do programu 1.1 Podpora herného priemyslu (ďalej len „program“).

Dátum vyhlásenia výzvy: 6. február 2023
Dátum ukončenia výzvy: 28. február 2023

I. 

OPIS PROGRAMU

Predmetom programu 1.1 Podpora herného priemyslu  je primárne podnikateľský akcelerátor, ktorý sa špecializuje na rozvoj a podporu kreatívneho priemyslu, špecificky v odvetví digitálnych hier a elektronického športu. 

 1. Popis služieb, ktorý program poskytuje:
  Služba 1.1.1             Podpora vzniku nových herných štúdií a developerov
  Služba 1.1.2             Podpora elektronického športu a hernej audiovízie

Služba 1.1.1 Podpora vzniku nových herných štúdií a develeporov

Hlavným cieľom tejto platformy je podpora nápadov v oblasti vývoja a distribúcie digitálnych hier na rôzne platformy (okrem iného aj virtuálnej reality),  prostredníctvom mentoringu, konzultácií, praktických kurzov a školení na rozvoj konkrétnych mäkkých a tvrdých zručností. 

Aktivity bude Kreatívne centrum poskytovať v rámci tvorby digitálnych hier vrátane platformy virtuálnej reality. Kreatívne centrum zabezpečuje nasledovné aktivity, ktoré sú popísané v chronologickom časovom slede tak, ako budú účastníkovi poskytované, pričom pre efektívny výsledok je vhodné absolvovať ich v tomto poradí a počte. 

a) Matchmaking

Predpokladom na úspešné dokončenie akéhokoľvek projektu je vytvorenie vyváženého tímu, ktorého členovia dokážu efektívne spolupracovať, riešiť vzniknuté problémy a napĺňať ciele projektu. V tomto prípade ide o prvú a základnú aktivitu, ktorú bude Kreatívne centrum poskytovať a je žiadaní, aby ňou prešli všetci účastníci Kreatívneho centra. Účastníci absolvujú niekoľko intenzívnych vývojových sessions v trvaní dvoch dní (počet bude stanovený na základe počtu účastníkov inkubátora), kde si vyskúšajú prácu v tíme na krátkodobých projektoch, pričom sa na každom ďalšom game jame členovia tímov prestriedajú v iných tímoch s cieľom zistiť, ktoré zoskupenie funguje najlepšie so zachovaním vzorca kóder, grafik, zvukár, team leader. Cieľom je identifikácia kvalít účastníkov a určenie pozícií v rámci tímov pod dohľadom mentorov a tiež ich selekcia do ďalších fáz podnikateľského inkubátora, nakoľko práve absencia tímu a individuálna práca je hlavným personálnym problémom segmentu vývoja digitálnych hier. Kreatívne centrum poskytne priestory na tímovú prácu počas game jamov. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory kreatívneho centra. 

b) Intenzívne workshopy

Účastníci v nasledujúcom období absolvujú školenia a kurzy potrebné pre úspešné vytvorenie prototypu digitálnej hry, ktoré budú profilované na mieru. Kurzy sa dajú zhrnúť do štyroch oblastí: prieskum trhu, vývoj, leadership, prototyping. Cieľom týchto workshopov je ideácia projektov pod vedením skúsených mentorov a vypracovanie dizajnových dokumentov potrebných pre ďalší vývoj produktu, pričom jednotlivé tímy môžu pracovať na prototypovaní komerčného zadania od partnerov projektu alebo vlastných nápadov, s ktorými sa prihlásili do podnikateľského inkubátora. Kreatívne centrum poskytne priestory na tímovú prácu počas game prototypingu, na workshopy a mentoring. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory Kreatívneho centra. 

c) Development

V tejto fáze projektu jednotlivé tímy pracujú na vývoji projektu, ktorého výsledkom je funkčný prototyp a jeho testovanie. V tejto časti podnikateľského akcelerátora majú taktiež tímy k dispozícii mentorov, ktorí projekt pripomienkujú na pravidelnej báze a dohliadajú na jeho progres. Mentorov si účastníci vyberajú sami, aby pokryli práve tie potreby, ktoré sú v ich tíme najdôležitejšie a potrebujú ich zlepšiť. Tretia fáza sa tiež sústreďuje na rozvoj zručnosti agilného plánovania, a to práve formou mentoringu kontroly progresu a jeho kvality s fokusom na problematické oblasti projektu a pomoc pri ich riešení, ak je taká potreba na strane tímu. V testovacej fáze majú tímy taktiež k dispozícii výskumnú skupinu, ktorá bude prototypy testovať. Kreatívne centrum v tejto fáze taktiež zapožičiava potrebnú techniku na vývoj a testovanie prototypov a prepája študentov fakulty s účastníkmi Kreatívneho centra formou testovania produktov. Kreatívne centrum opäť poskytuje v prípade záujmu priestory na tvorbu a prácu. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory kreatívneho centra. 

d) Postprodukcia a fundraising

V poslednej fáze majú účastníci možnosť zúčastniť sa školení a workshopov, ktoré pomôžu pochopiť marketingové špecifiká propagácie digitálnych hier. Okrem toho dostanú intenzívny kurz k fundraisingu a sponzoringu svojich prototypov, ktorý sa sústredí najmä na možnosti Fondu na podporu umenia a tiež crowdfunding. V neposlednom rade sa Kreatívne centrum sústredí aj na tvorbu podnikateľského plánu a špecifiká súvisiace s podnikaním na Slovensku. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory kreatívneho centra. Účastníkom budú poskytnuté priestory na tímovú prácu počas game prototypingu, na workshopy a mentoring. K dispozícii bude aj technika a priestory na uvedené aktivity.

2. Opis cieľovej skupiny služieb

Program je navrhnutý pre začínajúcich a etablovaných Podnikateľov v KKP v zmysle Schémy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de mininis) v znení dodatku č. 1 – Schéma DM 8/2021 (ďalej len „Schéma DM”).

Oprávnenými Žiadateľmi v tomto prípade sú:

– mikro, malé a stredné podniky v kultúrnom priemysle so sídlom na území Slovenskej republiky,

– mikro, malé a stredné podniky v kreatívnom priemysle so sídlom na území Slovenskej republiky,

 – subjekty pôsobiace v odvetviach KKP, ktoré tvoria dodatok č. 1 Schémy DM (Schema-DM-8-2021).

3. Kapacitné obmedzenia služby

Kapacita možných prijatých účastníkov je 200.

4. Predpokladaná dĺžka, resp. rozsah trvania služieb, spôsob poskytovania služby:

Maximálne 1 – 226 hodín v priebehu roku 2023.  

5. Miesto poskytovania služby:

Hybridná forma, v prípade prezenčnej formy v priestoroch FMK UCM v Trnave, Skladová 4.

6. Finančná spoluúčasť účastníka (účastnícky poplatok)

Bez účastníckeho poplatku.

Viac informácií ohľadom spôsobe platby budú poskytnuté pri podpise Zmluvy.

7. Informácia o pomoci de minimis

Prijímateľovi je účasťou na Programe poskytnutá Pomoc de minimis. V rámci tejto Výzvy ide o nefinančnú formu podpory, ktorá je poskytovaná v zmysle Zákona o štátnej pomoci. Viac informácii o tomto zákone nájdete na https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/. Ide o nepriamu formu pomoci vo forme úhrady oprávnených výdavkov spojených s účasťou na skupinových vzdelávacích podujatiach a individuálnych odborných konzultáciách. Všetky dodatočné výdavky si hradí Žiadateľ sám. Informácie o povinnostiach MSP súvisiacich s Pomocou de minimis nájdete na https://www.antimon.gov.sk/.

Je to nepriama pomoc zodpovedajúca charakteru a rozsahu služby, ktorú mu KC poskytuje podľa akceptovanej prihlášky užívateľa, po splnení podmienok stanovených vo výzve. – Vzor zmluvy Príloha č. 2

Služba 1.1.2 Podpora elektronického športu a hernej audiovízie

Hlavným cieľom služby s názvom je podpora mladých, začínajúcich tímov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kompetitívneho hrania, ale aj organizácií, ktoré elektronické športy zastrešujú zo strany organizátorov turnajov alebo e-športových líg. Taktiež sa sústreďuje na pomoc začínajúcim e-športovým komentátorom a streamerom digitálnych hier, čo je oblasť úzko prepojená s kompetitívnym hraním. Nie je vopred určené, na akú digitálnu hru by mali byť tím, jednotlivec alebo organizácia zamerané. Služba sa sústreďuje na zlepšenie tréningových návykov, ale aj na marketingovú stránku kompetitívneho hrania. Účastníci budú mať možnosť rozvíjať svoje hráčske, manažérske, alebo komentátorské schopnosti v rôznych hrách, ktoré je dnes možné hrať na profesionálnej úrovni.

Služba ponúka nasledovné aktivity, pričom účastníci si môžu vybrať, jeden alebo viacero z nich. V rámci tejto služby je možné prihlásiť sa ako jednotlivec. Ak je jednotlivec súčasťou tímu, musí sa každý člen tímu alebo organizácie prihlásiť zvlášť. 

a) Systematizácia tréningov

Služba sa bude zameriavať na rozvoj zručností a schopností potrebných na zdolávanie súperov a dosahovanie úspechov v aktívnom hraní elektronických športov, a to najmä na zlepšenie motorických schopností, reflexov a zvyšovanie levelu udržiavania pozornosti. Cieľom služby je tiež rozvíjať základné komunikačné schopnosti hráčov v zmysle rýchleho podávania informácií, aplikovať motivačné mechanizmy na zvýšenie výkonnosti a tiež naučiť účastníkov základné princípy leadershipu a zvládať stresové situácie. Služba je založená na workshopoch, ktoré budú simulovať tréningy. Účastníkom budú poskytnuté priestory na tímovú prácu počas game prototypingu, na workshopy a mentoring. K dispozícii bude aj technika a priestory na uvedené aktivity.

b) Marketing a branding

Služba je zameraná na rozvoj všetkých potrebných zručností, ktoré sú potrebné na úspešnú a efektívnu komunikáciu e-športového tímu, organizácie i streamerov. Účastníci sa naučia, ako funguje digitálny marketing, community manažment, základné pravidlá vizuálnej komunikácie a brandingu a taktiež budú účastníkom vysvetlené základné možnosti a spôsoby fundraisingu. Služba je vykonávaná formou série workshopov. Účastníkom budú poskytnuté priestory na tímovú prácu počas game prototypingu, na workshopy a mentoring. K dispozícii bude aj technika a priestory na uvedené aktivity.

c) Organizácia podujatí

Táto služba je dedikovaná predovšetkým jednotlivcom a tímom, ktoré začínajú s organizovaním podujatí vo sfére elektronického športu. Prostredníctvom interaktívnych workshopov sa účastníci dozvedia o tom, čomu sa vyhýbať v začiatkoch organizovania e-športových líg vo virtuálnej i offline podobe, ako hľadať sponzorov, na čo si dávať pozor po technickej stránke a pod. Účastníkom budú poskytnuté priestory na tímovú prácu počas game prototypingu, na workshopy a mentoring. K dispozícii bude aj technika a priestory na uvedené aktivity.

d) Streaming a komentovanie 

Táto služba je určená pre všetkých začínajúcich komentátorov a streamerov, ktorí potrebujú odborný mentoring a rady a cieľom je sprofesionálnenie ich aktivít. Služba je zameraná na zlepšovanie poznatkov a zručností v oblasti tvorby herného audiovizuálneho obsahu v reálnom čase. Základ tvoria cvičenia z tvorby gameplay streamov (simultánneho hrania a komentovania digitálnych hier) a komentovania streamov kompetitívnych hier hraných medzi tímami a jednotlivcami. Jadro služby tvoria prednášky a workshopy slúžiace k oboznámeniu sa s technologickými aspektmi videostreamingu, práce s kamerou a mikrofónom, kľúčovaním obrazu, spectatingu a komponovania scény. Účastníci majú v rámci služby možnosť komentovať a spolukomentovať zápasy rôznych líg a súťaží, alebo tvoriť vlastný obsah a získavať spätnú väzbu od skúsených mentorov. Súčasťou aktivít je budovanie publika individuálnych osobných brandov jednotlivých streamerov a komentátorov. Účastníkom budú poskytnuté priestory na tímovú prácu počas game prototypingu, na workshopy a mentoring. K dispozícii bude aj technika a priestory na uvedené aktivity.

Predpokladaná dĺžka, resp. rozsah trvania služieb, spôsob poskytovania služieb: 16 – 45 v priebehu rokov 2023.

2. Opis cieľovej skupiny služby

Program je navrhnutý pre začínajúcich a etablovaných Podnikateľov v KKP v zmysle Schémy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de mininis) v znení dodatku č. 1 – Schéma DM 8/2021 (ďalej len „Schéma DM”).

Oprávnenými Žiadateľmi v tomto prípade sú:

– mikro, malé a stredné podniky v kultúrnom priemysle so sídlom na území Slovenskej republiky,

– mikro, malé a stredné podniky v kreatívnom priemysle so sídlom na území Slovenskej republiky,

 – subjekty pôsobiace v odvetviach KKP, ktoré tvoria dodatok č. 1 Schémy DM (Schema-DM-8-2021).

3. Kapacitné obmedzenia služby

Kapacita možných prijatých účastníkov je 200.

4. Predpokladaná dĺžka, resp. rozsah trvania služieb, spôsob poskytovania služby:

Maximálne 16 – 45 hodín v priebehu trvania výzvy hybridnou formou.

5. Miesto poskytovania služby

Hybridná forma, v prípade prezenčnej formy v priestoroch FMK UCM v Trnave, Skladová 4.

6. Finančná spoluúčasť účastníka (účastnícky poplatok)

Bez účastníckeho poplatku.

Viac informácií ohľadom spôsobe platby budú poskytnuté pri podpise Zmluvy.

7. Informácia o pomoci de minimis

Prijímateľovi je účasťou na Programe poskytnutá Pomoc de minimis. V rámci tejto Výzvy ide o nefinančnú formu podpory, ktorá je poskytovaná v zmysle Zákona o štátnej pomoci. Viac informácii o tomto zákone nájdete na https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/. Ide o nepriamu formu pomoci vo forme úhrady oprávnených výdavkov spojených s účasťou na skupinových vzdelávacích podujatiach a individuálnych odborných konzultáciách. Všetky dodatočné výdavky si hradí Žiadateľ sám. Informácie o povinnostiach MSP súvisiacich s Pomocou de minimis nájdete na https://www.antimon.gov.sk/.

Je to nepriama pomoc zodpovedajúca charakteru a rozsahu služby, ktorú mu KC poskytuje podľa akceptovanej prihlášky užívateľa, po splnení podmienok stanovených vo výzve. Vzor zmluvy Príloha č. 2

II.

PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

Uchádzač musí pre akceptovanie prihlášky spĺňať nasledujúce podmienky:

 1. Pôsobí v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (ďalej len „KKP“)
 2. Spĺňa definíciu mikro -, malého alebo stredného podniku v znení dodatku č. 1 Schémy pomoci DM č. 8/2021.

Žiadateľ o účasť v Programe preukazuje zaradenie sa do niektorej z oprávnených veľkostných kategórií (mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik) prostredníctvom údajov uvedených v prílohe č. 1 a) Žiadosti – Vyhlásenie uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP.

Pri vypĺňaní vyhlásenia môže Žiadateľ použiť nasledovné pomôcky:

– Príručka pre používateľov k definícii MSP,

– vzorový príklad posúdenia veľkostnej kategórie podniku, ktorý je súčasťou prílohy Vyhlásenie uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP.

KC Skladová overí, či Žiadateľ spĺňa definíciu MSP z informácií uvedených v prílohe č. 1. Žiadosti a z verejne dostupných zdrojov.

3. Neuplatňuje sa voči nej (osobe, ktorá sa uchádza o účasť v programe) vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Na preukázanie splnenia tejto podmienky predkladá Žiadateľ o účasť v Programe prílohu č. 2 a) – Čestné vyhlásenie uchádzača. KC Skladová overí splnenie tejto podmienky prostredníctvom informácií zverejnených na http://www.statnapomoc.sk/?cat=40.

4. Nepôsobí v oblasti cestnej nákladnej dopravy.

Na preukázanie splnenia tejto podmienky predkladá Žiadateľ o účasť v Programe prílohu č. 2 a) – Čestné vyhlásenie uchádzača. KC Skladová overí splnenie tejto podmienky z verejne dostupných zdrojov, napr. http://www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk.

5. Pomoc de minimis, ktorá sa má účasťou na programe v zmysle tejto výzvy poskytnúť, neprekročí spolu s už poskytnutou pomocou de minimis jedinému podniku[1] v priebehu aktuálneho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov 200.000 EUR.

Na preukázanie splnenia tejto podmienky predkladá Žiadateľ o účasť v Programe prílohu č. 2 a) – Čestné vyhlásenie uchádzača. KC Skladová overí splnenie tejto podmienky na základe údajov Žiadosti a informácií v informačnom systéme pre evidenciu a monitorovanie pomoci http://www.statnapomoc.sk/?page_id=2983.

Zároveň výška Pomoci de minimis poskytnutá jednému užívateľovi, ktorý je Príjemcom pomoci, nesmie presiahnuť výšku 35 000 eur za jeden rok.

6. Rozlišovacie kritériá:

 1. Pôsobnosť uchádzača v oblasti KKP (prihlášky sa zoradia podľa uprednostňovaných oblastí KKP),
 2. Okamih predloženia prihlášky (prihlášky, o ktorých akceptovaní nie je možné rozhodnúť na základe aplikácie prvého rozlišovacieho kritéria, sa rozhodne na základe okamihu predloženia prihlášky, kedy skôr predložená prihláška bude uprednostnená pred neskôr predloženou prihláškou).

Rozlišovacie kritériá sa aplikujú v prípadoch, kedy počet prihlášok, ktoré spĺňajú všetky ostatné kritériá prekračuje kapacitu definovanú v kapitole 1 a KC neurčil iné objektívne kritériá, z ktorých by vyplývalo poradie prihlášok.


[1] „Jediný podnik“ zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:

a) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom podnikateľskú činnosť;

b) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho podnikateľskú činnosť;

c) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti;

d) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho podnikateľskú činnosť, má sám na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho podnikateľskú činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom podnikateľskú činnosť.

Subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) až d) bodu 4. prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik.

III.

TERMÍN A SPÔSOB PREDLOŽENIA PRIHLÁŠKY

Prihlášky do programu môžu uchádzači predkladať v termíne od 6.2.2023 do 28.02. 2023 prostredníctvom elektronického formulára na konci tejto výzvy.


IV.

VÝBER UCHÁDZAČOV

KC po predložení prihlášok overí, či sú splnené podmienky definované v kapitole 2 tejto výzvy. V prípade, že je prihláška neúplná, čo neumožňuje vyhodnotenie splnenia podmienok definovaných vo výzve, KC vyzve uchádzača o účasť v programe na doplnenie chýbajúcich informácií alebo dokladov na preukázanie splnenia podmienok, pričom vo výzve na doplnenie jasne identifikuje chýbajúce informácie alebo doklady a zároveň mu stanoví lehotu na doplnenie.

V prípade, že uchádzač v stanovenej lehote požadované informácie nedoplní, KC prihlášku neakceptuje.

KC posudzuje predložené prihlášky priebežne až do naplnenia kapacity, pričom oznámenia o výsledku posudzovania zasiela (po ukončení posúdenia každej prihlášky) v poradí, v akom boli prihlášky doručované.

Uchádzačom, ktorých prihlášky splnili podmienky, KC zasiela oznámenie o akceptácii prihlášky spolu s návrhom zmluvy (súčasťou ktorej je aj informácia, že poskytovaním služieb je poskytovaná pomoc de minimis, predpokladaná výška pomoci de minimis, úplný názov schémy pomoci de minimis, miesto jej zverejnenia a názov nariadenia de minimis a miesto jeho zverejnenia).

V prípade, ak by akceptovaním prihlášky (a nadobudnutím účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom) malo dôjsť k prekročeniu výšky pomoci de minimis, ktorú je možné v zmysle podmienky 5 poskytnúť, KC prihlášku neakceptuje  uchádzačovi oznámi, aký zúžený rozsah poskytovaných služieb by bol možný, aby bola daná podmienka splnená (ak to charakter poskytovaných služieb dovoľuje). Následne musí sám uchádzač požiadať o zúženie rozsahu poskytovaných služieb tak, aby bola predmetná podmienka splnená. Na základe tohto návrhu uchádzača KC zúži rozsah poskytovaných služieb tak, aby boli dotknuté podmienky splnené, pričom o uvedenom uchádzača informuje v oznámení o akceptácii prihlášky.

Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo boli predložené po akceptácii poslednej prihlášky do kapacity stanovenej v kapitole 1, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

KC posudzuje predložené prihlášky priebežne, pričom výsledky posudzovania predložených prihlášok oznámi do 15 dní od uzavretia výzvy.

Uchádzačom, ktorých prihlášky splnili podmienky a službu/-y je možné v zmysle kapacitných limitov[2] podľa kapitoly 1 poskytnúť, KC zasiela oznámenie o akceptácii prihlášky spolu s návrhom zmluvy (súčasťou ktorej je aj informácia, že poskytovaním služieb je poskytovaná pomoc de minimis, predpokladaná výška pomoci de minimis, úplný názov schémy pomoci de minimis, miesto jej zverejnenia a názov nariadenia de minimis a miesto jeho zverejnenia).

V prípade, ak by akceptovaním prihlášky (a nadobudnutím účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom) malo dôjsť k prekročeniu výšky pomoci de minimis, ktorú je možné v zmysle podmienky 5 poskytnúť, KC prihlášku neakceptuje  uchádzačovi oznámi, aký zúžený rozsah poskytovaných služieb by bol možný, aby bola daná podmienka splnená (ak to charakter poskytovaných služieb dovoľuje). Následne musí sám uchádzač požiadať o zúženie rozsahu poskytovaných služieb tak, aby bola predmetná podmienka splnená. Na základe tohto návrhu uchádzača KC zúži rozsah poskytovaných služieb tak, aby boli dotknuté podmienky splnené, pričom o uvedenom uchádzača informuje v oznámení o akceptácii prihlášky.

Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo ich nebolo možné akceptovať z dôvodu obmedzenej kapacity, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

Práva a povinnosti KC a účastníkov programu a ďalšie podmienky účasti v programe sú uvedené v zmluve, ktorej vzor je prílohou č. 2 tejto výzvy, resp. priamo v prihláške.

KC do 10 pracovných dní od zaslania oznámení o akceptovaní a/alebo neakceptovaní prihlášok zverejní na svojom webovom sídle v mieste zverejnenia výzvy zoznam uchádzačov s výsledkom posudzovania (prihláška akceptovaná alebo neakceptovaná).

Revízne postupy:

Námietky – riadny revízny postup

V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo sa domáhať zmeny tohto postoja KC, ak má za to, že dôvody neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam výberu uchádzačov pre účasť na programoch/službách KC podľa tejto výzvy. Prostriedkom nápravy sú námietky, ktoré má uchádzač možnosť podať písomne KC v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní prihlášky.

Uchádzač v námietkach uvedie:

 1. svoje označenie, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, kto podáva námietky, 
 2. dôvody, pre ktoré nesúhlasí s neakceptovaním prihlášky s poukázaním na konkrétne postupy alebo podmienky, ktoré KC porušil, keď jeho prihlášku neakceptoval,
 3. dátum a podpis námietok.

KC posúdi podané námietky podľa ich obsahu, na formálne nedostatky podania námietok neprihliada. KC oznámi uchádzačovi výsledok svojho posúdenia – ak nepovažuje námietky za opodstatnené, oznámi uchádzačovi, že trvá na pôvodne oznámenom neakceptovaní prihlášky uchádzača, ak námietky považuje za opodstatnené, KC oznámi uchádzačovi zmenu svojho pôvodného postoja tým, že zmení pôvodné oznámenie o neakceptovaní na oznámenie o akceptovaní prihlášky.

KC oznámi uchádzačovi svoje posúdenie podaných námietok do 20 pracovných dní od ich doručenia. Výsledok posúdenia námietok musí vždy obsahovať odôvodnenie ich posúdenia zo strany KC. Výsledok posúdenia námietok sa oznamuje uchádzačovi písomne a doručuje sa mu (nestačí len zverejnenie na webe).

Preskúmanie vydaných oznámení – mimoriadny revízny postup

KC môže z vlastného podnetu alebo podnetu inej osoby preskúmať vydané oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, ak zistí, že nebolo vydané v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými touto výzvou a/alebo riadiacou dokumentáciou vzťahujúcou sa na výber užívateľov v rámci realizácie Projektu KC ako prijímateľa. K preskúmaniu môže dôjsť do začatia realizácie programu alebo do začatia poskytovania služby, ktorých sa oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky týka a do tohto času je potrebné oznámiť výsledok preskúmania uchádzačovi. Výsledok preskúmania je obsiahnutý v novom oznámení, ktoré musí obsahovať aj dôvody, pre ktoré došlo k zmene pôvodne vydaného oznámenia o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, pričom toto oznámenie musí byť doručené uchádzačovi (nestačí len zverejnenie na webe).

Oprava chýb a iných zrejmých nesprávností vydaného oznámenia

Oprava oznámenia slúži na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky. Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky opraví KC buď na základe vlastných zistení alebo na základe osvojenia si podnetu inej osoby. Opravené oznámenie o akceptovaní/neakceptovaní prihlášky, s uvedením tých údajov, ktoré sa opravovali, doručí uchádzačovi spôsobom určeným pre doručovanie vydaných oznámení o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky (listom, cez e-mail, cez e-schránku, cez web).


[2]    V prípade, že z dôvodu obmedzených kapacitných možností nie je možné akceptovať všetky prihlášky, KC uplatní tzv. rozlišovacie kritériá (podmienka č. 7), výsledkom čoho sa vytvorí poradie pre prioritizáciu prihlášok pre účely ich akceptácie.

V.

OSOBITNÉ PROCESNÉ USTANOVANIA

V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa termín výzvy môže predĺžiť.

VI.

AKTUALIZÁCIA VÝZVY

KC Skladová si vyhradzuje právo zverejnené podmienky v tejto Výzve zmeniť alebo túto Výzvu zrušiť. Všetky aktualizácie, zmeny a prípadné zrušenie tejto Výzvy budú priebežne zverejnené na webovej stránke Kreatívneho centra Skladová https://skladova.fmk.sk/.

VII.

KOMUNIKÁCIA

S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto výzvou sa na nás môžete obrátiť:

 • e-mailom na adrese: kcskladova(at)ucm.sk (do predmetu uveďte, prosím, názov programu),
 • telefonicky na čísle  +421 33 55 65 425,
 • osobne, na adrese Ing. Hrušková, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie J. Herdu 2, Trnava.

Ďalšie informácie sú priebežne zverejňované na webovej stránke: skladova.fmk.sk.

VIII.

PRÍLOHY

 1. Formulár prihlášky a jej príloh:
  a) Vyhlásenie uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP
  b) Čestné vyhlásenie uchádzača
  c) Prihláška v elektronickej forme
 2. Vzor zmluvy

V Trnave dňa 6.2.2023

Close
Close
a

For every modern coworking or office space website out there. This is MultiOffice.

 

Contact us