UKONČENÁ – Výzva na predkladanie prihlášok do programu Podpora pri tvorbe komunikačnej stratégie pre Fyzické osoby – nepodnikateľov

VÝZVA UKONČENÁ:

Zoznam akceptovaných prihlášok:

246/23
255/23
227/23
244/23
245/23
219/23
247/23
252/23
206/23
223/23
239/23
229/23
211/23
238/23
254/23
232/23
198/23
257/23
207/23
258/23
226/23
213/23
248/23
200/23
228/23
216/23
212/23
231/23
208/23
221/23
225/23
194/23
209/23
253/23
230/23
222/23
205/23
199/23
197/23
233/23
220/23
217/23
256/23
195/23
261/23
204/23
218/23
234/23
202/23
196/23
260/23
193/23
235/23
259/23
215/23
201/23
249/23
250/23
214/23
242/23
237/23
251/23
240/23
241/23
243/23
224/23
236/23

 

Kontaktná osoba: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
Kontakt: kcskladova(at)ucm.sk

(ďalej „výzva“)

Kreatívne centrum Skladová vyhlasuje výzvu na predkladanie prihlášok do programu Podpora pri tvorbe komunikačnej stratégie (ďalej len „program“).

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. február 2023
Dátum ukončenia výzvy: 12. marec 2023

I. 

OPIS PROGRAMU

Predmetom programu je podpora osôb, ktoré majú záujem zlepšiť svoje vedomosti a schopnosti pri tvorbe komunikačnej stratégie subjektu prostredníctvom mentoringu a konzultácií, praktických kurzov, školení a workshopov, ktoré budú zamerané na vytvorenie komunikačnej stratégie v onlinovom i offlinovom prostredí, definovanie cieľov, návrh rozpočtu na komunikáciu poznanie cieľovej skupiny a zistenie efektívnosti s prihliadnutím na špecifiká subjektov, ktoré pôsobia v kultúrno-kreatívnom priemysle.

 1. Opis služieb, ktoré program poskytuje:

Kreatívne centrum zabezpečuje nasledovné aktivity, ktoré sú popísané v chronologickom časovom slede tak, ako budú účastníkovi poskytované, pričom pre efektívny výsledok je nevyhnutné absolvovať ich v tomto poradí a počte. 

a) Tvorba a nastavenie komunikačnej stratégie

Účastníci sa oboznámia s princípmi tvorby komunikačnej stratégie. Obsahom tohto modulu budú prednášky a v nadväznosti na ne praktické workshopy a práca s nastavením komunikačnej stratégie vybraného subjektu.

V rámci série praktických workshopov budú účastníci pracovať na komunikačnej stratégii vybraného subjektu. Obsahom workshopov bude:

 • analýza trhu, na ktorom subjekt pôsobí,
 • charakteristika vybraného produktu (subjektu),
 • nastavenie kľúčových komunikačných cieľov stratégie,
 • výber vhodných cieľov
 • definícia cieľovej skupiny,
 • výber hlavných nástrojov a techník komunikačnej stratégie,
 • implementácia stratégie,
 • zistenie efektívnosti komunikačnej stratégie.

b) Implementácia komunikačnej stratégie

Úlohou jednotlivých skupín bude implementovať nastavenú komunikačnú stratégiu do praxe. Celý proces tvorby a implementácie komunikačnej stratégie bude prebiehať pod dozorom skúsených mentorov, ktorí budú dohliadať na úroveň jednotlivých výstupov tímu.

Obsahom tejto aktivity budú nasledujúce aplikačné výstupy (jednotlivé tímy si definujú aplikačné výstupy podľa cieľov, ktoré si stanovili):

 • tvorba obsahu kampane, vrátane výberu témy, štýlu, formátu,
 • propagačné materiály ako podporné prostriedkov kampane,
 • komunikácia na sociálnych sieťach,
 • definovanie persóny,
 • tvorba loga, sloganu,
 • rebranding značky,
 • tvorba PR výstupov a natívna reklama,
 • komunikácia s médiami,
 • príprava eventu,
 • manuál komunikácie s inzerentmi,
 • rozvoj mäkkých zručností (práca v tíme, time management).

2. Opis cieľovej skupiny služby

Služba je navrhnutá pre záujemcov o podnikanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu – nepodnikateľov a budúcich podnikateľov.

3. Kapacitné obmedzenia služby

Kapacita možných prijatých účastníkov je 90 (max. 15 tímov).

4. Predpokladaná dĺžka, resp. rozsah trvania služieb, spôsob poskytovania služby:

50 hodín na jednu skupinu v priebehu 3 mesiacov.

5. Forma a miesto poskytovania služby:

Hybridná forma, v prípade prezenčnej formy v priestoroch FMK UCM v Trnave, Skladová 4.

6. Finančná spoluúčasť účastníka (účastnícky poplatok):

Bez účastníckeho poplatku.

7. Informácia o pomoci de minimis

Neuplatňuje sa.

II.

PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

Program je určený pre fyzické osoby nepodnikateľov so záujmom o produkty a podnikanie v oblasti KKP (Pre účely výzvy sa pod KKP rozumie všetky odvetvia v prílohe č. 2 Schémy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de mininis) v znení dodatku č. 1 – Schéma DM 8/2021 (ďalej len “Schéma DM” viď Príloha 3.) . Vstupné predpoklady pre tento program nie sú určené.

Záujemca o účasť v programe sa prihlasuje prostredníctvom elektronicky vyplnenej prihlášky na webovej stránke www.skladova.fmk.sk. Viac informácií o postupe uvádzame v bode 4. Výber uchádzačov.

III.

TERMÍN A SPÔSOB PREDLOŽENIA PRIHLÁŠKY

Prihlášky do programu môžu uchádzači predkladať v termíne od 20.2.2023 do 12.3. 2023 prostredníctvom elektronického formulára na konci tejto výzvy.

IV.

VÝBER UCHÁDZAČOV

KC po predložení prihlášok pridelí každému účastníkovi identifikačné číslo, prostredníctvom ktorého bude komunikovať poradie uchádzačov na webovom sídle Kreatívneho centra Skladová.

KC po predložení prihlášok overí, či sú splnené podmienky definované v kapitole 2 tejto výzvy. V prípade, že je prihláška neúplná, čo neumožňuje vyhodnotenie splnenia podmienok definovaných vo výzve, KC vyzve uchádzača o účasť v programe na doplnenie chýbajúcich informácií alebo dokladov na preukázanie splnenia podmienok, pričom vo výzve na doplnenie jasne identifikuje chýbajúce informácie a/alebo doklady a zároveň mu stanoví lehotu na doplnenie.

V prípade, že uchádzač v stanovenej lehote požadované informácie nedoplní, KC prihlášku neakceptuje.

KC posudzuje predložené prihlášky priebežne až do naplnenia kapacity, pričom oznámenia o výsledku posudzovania zasiela (po ukončení posúdenia každej prihlášky) v poradí, v akom boli prihlášky doručované.

Uchádzačom, ktorých prihlášky splnili podmienky, KC zasiela oznámenie o akceptácii prihlášky.

Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo boli predložené po akceptácii poslednej prihlášky do kapacity stanovenej v kapitole 1, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

KC posudzuje predložené prihlášky priebežne, pričom výsledky posudzovania predložených prihlášok oznámi do 15 dní od uzavretia výzvy.

Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo ich nebolo možné akceptovať z dôvodu obmedzenej kapacity, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

KC do 10 pracovných dní od zaslania oznámení o akceptovaní a/alebo neakceptovaní prihlášok zverejní na svojom webovom sídle v mieste zverejnenia výzvy zoznam uchádzačov s výsledkom posudzovania (prihláška akceptovaná alebo neakceptovaná).

Revízne postupy:

Námietky – riadny revízny postup

V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo sa domáhať zmeny tohto postoja KC, ak má za to, že dôvody neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam výberu uchádzačov pre účasť na programoch/službách KC podľa tejto výzvy. Prostriedkom nápravy sú námietky, ktoré má uchádzač možnosť podať písomne KC v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní prihlášky.

Uchádzač v námietkach uvedie:

 1. svoje označenie, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, kto podáva námietky, 
 2. dôvody, pre ktoré nesúhlasí s neakceptovaním prihlášky s poukázaním na konkrétne postupy alebo podmienky, ktoré KC porušil, keď jeho prihlášku neakceptoval,
 3. dátum a podpis námietok.

KC posúdi podané námietky podľa ich obsahu, na formálne nedostatky podania námietok neprihliada. KC oznámi uchádzačovi výsledok svojho posúdenia – ak nepovažuje námietky za opodstatnené, oznámi uchádzačovi, že trvá na pôvodne oznámenom neakceptovaní prihlášky uchádzača, ak námietky považuje za opodstatnené, KC oznámi uchádzačovi zmenu svojho pôvodného postoja tým, že zmení pôvodné oznámenie o neakceptovaní na oznámenie o akceptovaní prihlášky.

KC oznámi uchádzačovi svoje posúdenie podaných námietok do 20 pracovných dní od ich doručenia. Výsledok posúdenia námietok musí vždy obsahovať odôvodnenie ich posúdenia zo strany KC. Výsledok posúdenia námietok sa oznamuje uchádzačovi písomne a doručuje sa mu (nestačí len zverejnenie na webe).

Preskúmanie vydaných oznámení – mimoriadny revízny postup

KC môže z vlastného podnetu alebo podnetu inej osoby preskúmať vydané oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, ak zistí, že nebolo vydané v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými touto výzvou a/alebo riadiacou dokumentáciou vzťahujúcou sa na výber užívateľov v rámci realizácie Projektu KC ako prijímateľa. K preskúmaniu môže dôjsť do začatia realizácie programu alebo do začatia poskytovania služby, ktorých sa oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky týka a do tohto času je potrebné oznámiť výsledok preskúmania uchádzačovi. Výsledok preskúmania je obsiahnutý v novom oznámení, ktoré musí obsahovať aj dôvody, pre ktoré došlo k zmene pôvodne vydaného oznámenia o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, pričom toto oznámenie musí byť doručené uchádzačovi (nestačí len zverejnenie na webe).

Oprava chýb a iných zrejmých nesprávností vydaného oznámenia

Oprava oznámenia slúži na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky. Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky opraví KC buď na základe vlastných zistení alebo na základe osvojenia si podnetu inej osoby. Opravené oznámenie o akceptovaní/neakceptovaní prihlášky, s uvedením tých údajov, ktoré sa opravovali, doručí uchádzačovi spôsobom určeným pre doručovanie vydaných oznámení o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky (listom, cez e-mail, cez e-schránku, cez web).

V.

OSOBITNÉ PROCESNÉ USTANOVANIA

V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa termín výzvy môže predĺžiť.

VI.

AKTUALIZÁCIA VÝZVY

KC Skladová si vyhradzuje právo zverejnené podmienky v tejto Výzve zmeniť alebo túto Výzvu zrušiť. Všetky aktualizácie, zmeny a prípadné zrušenie tejto Výzvy budú priebežne zverejnené na webovej stránke Kreatívneho centra Skladová https://skladova.fmk.sk/.

VII.

KOMUNIKÁCIA

S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto výzvou sa na nás môžete obrátiť:

 • e-mailom na adrese: kcskladova(at)ucm.sk (do predmetu uveďte, prosím, názov programu),
 • osobne, na adrese Ing. Hrušková, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie J. Herdu 2, Trnava.

Ďalšie informácie sú priebežne zverejňované na webovej stránke: skladova.fmk.sk.

VIII.

PRÍLOHY

 1. Prihláška v elektronickej forme

2. Životopis

3. Schéma DM 8/2021

V Trnave dňa 17.2.2023

Close
Close
a

For every modern coworking or office space website out there. This is MultiOffice.

 

Contact us