UKONČENÁ – Výzva na predkladanie prihlášok do programu Podpora pri tvorbe komunikačnej stratégie pre Právnické osoby – živnostníkov a podnikateľov

Kontaktná osoba: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
Kontakt: kcskladova(at)ucm.sk

(ďalej „výzva“)

Kreatívne centrum Skladová vyhlasuje výzvu na predkladanie prihlášok do programu Podpora pri tvorbe komunikačnej stratégie (ďalej len „program“).

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.2.2023
Dátum ukončenia výzvy:  12.3.2023

I. 

OPIS PROGRAMU

Predmetom programu je podpora začínajúcich a etablovaných (MSP) podnikateľov pôsobiacich v kreatívnom priemysle pri nastavení stratégie a identity značky prostredníctvom mentoringu a konzultácií, praktických kurzov, školení a workshopov, ktoré budú zamerané na tvorbu stratégie značky, proces nastavenia verbálnej a vizuálnej identity značky a jej implementáciu na základné aplikácie značky.

 1. Opis služieb, ktoré program poskytuje:

Kreatívne centrum zabezpečuje nasledovné aktivity, ktoré sú popísané v chronologickom časovom slede tak, ako budú účastníkovi poskytované, pričom pre efektívny výsledok je nevyhnutné absolvovať ich v tomto poradí a počte. 

a) Tvorba a nastavenie komunikačnej stratégie

Účastníci sa oboznámia s princípmi tvorby komunikačnej stratégie. Obsahom tohto modulu budú prednášky a v nadväznosti na ne praktické workshopy a práca s nastavením komunikačnej stratégie vybraného subjektu.

V rámci série praktických workshopov budú účastníci pracovať na komunikačnej stratégii vybraného subjektu. Obsahom workshopov bude:

 • analýza trhu, na ktorom subjekt pôsobí,
 • charakteristika vybraného produktu (subjektu),
 • nastavenie kľúčových komunikačných cieľov stratégie,
 • výber vhodných cieľov,
 • definícia cieľovej skupiny,
 • výber hlavných nástrojov a techník komunikačnej stratégie,
 • implementácia stratégie,
 • zistenie efektívnosti komunikačnej stratégie.

b) Implementácia komunikačnej stratégie

Úlohou jednotlivých skupín bude implementovať nastavenú komunikačnú stratégiu do praxe. Celý proces tvorby a implementácie komunikačnej stratégie bude prebiehať pod dozorom skúsených mentorov, ktorí budú dohliadať na úroveň jednotlivých výstupov tímu.

Obsahom tejto aktivity budú nasledujúce aplikačné výstupy (jednotlivé tímy si definujú aplikačné výstupy podľa cieľov, ktoré si stanovili):

 • tvorba obsahu kampane, vrátane výberu témy, štýlu, formátu,
 • propagačné materiály ako podporné prostriedkov kampane,
 • komunikácia na sociálnych sieťach,
 • definovanie persóny,
 • tvorba loga, sloganu,
 • rebranding značky,
 • tvorba PR výstupov a natívna reklama,
 • komunikácia s médiami,
 • príprava eventu,
 • manuál komunikácie s inzerentmi,
 • rozvoj mäkkých zručností (práca v tíme, time management).

2. Opis cieľovej skupiny služby

Program je navrhnutý pre začínajúcich a etablovaných Podnikateľov v KKP v zmysle Schémy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de mininis) v znení dodatku č. 1 – Schéma DM 8/2021 (ďalej len „Schéma DM”).

Oprávnenými Žiadateľmi v tomto prípade sú:

– mikro, malé a stredné podniky v kultúrnom priemysle so sídlom na území Slovenskej republiky,

– mikro, malé a stredné podniky v kreatívnom priemysle so sídlom na území Slovenskej republiky,

 – subjekty pôsobiace v odvetviach KKP, ktoré tvoria dodatok č. 1 Schémy DM (Schema-DM-8-2021).

3. Kapacitné obmedzenia služby

Kapacita možných prijatých účastníkov je 10.

4. Predpokladaná dĺžka, resp. rozsah trvania služieb:

30 hodín v priebehu 3 mesiacov

5. Forma a miesto poskytovania služby:

Hybridná forma, v prípade prezenčnej formy v priestoroch FMK UCM v Trnave, Skladová 4.

6. Finančná spoluúčasť účastníka (účastnícky poplatok):

Bez účastníckeho poplatku.

Viac informácií ohľadom spôsobe platby budú poskytnuté pri podpise Zmluvy.

7. Informácia o pomoci de minimis

Prijímateľovi je účasťou na Programe poskytnutá Pomoc de minimis. V rámci tejto Výzvy ide o nefinančnú formu podpory, ktorá je poskytovaná v zmysle Zákona o štátnej pomoci. Viac informácii o tomto zákone nájdete na https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/. Ide o nepriamu formu pomoci vo forme úhrady oprávnených výdavkov spojených s účasťou na skupinových vzdelávacích podujatiach a individuálnych odborných konzultáciách. Všetky dodatočné výdavky si hradí Žiadateľ sám. Informácie o povinnostiach MSP súvisiacich s Pomocou de minimis nájdete na https://www.antimon.gov.sk/.

Je to nepriama pomoc zodpovedajúca charakteru a rozsahu služby, ktorú mu KC poskytuje podľa akceptovanej prihlášky užívateľa, po splnení podmienok stanovených vo výzve. – Vzor zmluvy Príloha č. 2.

II.

PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

Uchádzač musí pre akceptovanie prihlášky spĺňať nasledujúce podmienky:

 1. Pôsobí v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (ďalej len „KKP“)
 2. Spĺňa definíciu mikro -, malého alebo stredného podniku v znení dodatku č. 1 Schémy pomoci DM č. 8/2021.

Žiadateľ o účasť v Programe preukazuje zaradenie sa do niektorej z oprávnených veľkostných kategórií (mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik) prostredníctvom údajov uvedených v prílohe č. 1 a) Žiadosti – Vyhlásenie uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP.

Pri vypĺňaní vyhlásenia môže Žiadateľ použiť nasledovné pomôcky:

– Príručka pre používateľov k definícii MSP,

– vzorový príklad posúdenia veľkostnej kategórie podniku, ktorý je súčasťou prílohy Vyhlásenie uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP.

KC Skladová overí, či Žiadateľ spĺňa definíciu MSP z informácií uvedených v prílohe č. 1. Žiadosti a z verejne dostupných zdrojov.

3. Neuplatňuje sa voči nej (osobe, ktorá sa uchádza o účasť v programe) vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Na preukázanie splnenia tejto podmienky predkladá Žiadateľ o účasť v Programe prílohu č. 2 a) – Čestné vyhlásenie uchádzača. KC Skladová overí splnenie tejto podmienky prostredníctvom informácií zverejnených na http://www.statnapomoc.sk/?cat=40.

4. Nepôsobí v oblasti cestnej nákladnej dopravy.

Na preukázanie splnenia tejto podmienky predkladá Žiadateľ o účasť v Programe prílohu č. 2 a) – Čestné vyhlásenie uchádzača. KC Skladová overí splnenie tejto podmienky z verejne dostupných zdrojov, napr. http://www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk.

5. Pomoc de minimis, ktorá sa má účasťou na programe v zmysle tejto výzvy poskytnúť, neprekročí spolu s už poskytnutou pomocou de minimis jedinému podniku[1] v priebehu aktuálneho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov 200.000 EUR.

Na preukázanie splnenia tejto podmienky predkladá Žiadateľ o účasť v Programe prílohu č. 2 a) – Čestné vyhlásenie uchádzača. KC Skladová overí splnenie tejto podmienky na základe údajov Žiadosti a informácií v informačnom systéme pre evidenciu a monitorovanie pomoci http://www.statnapomoc.sk/?page_id=2983.

Zároveň výška Pomoci de minimis poskytnutá jednému užívateľovi, ktorý je Príjemcom pomoci, nesmie presiahnuť výšku 35 000 eur za jeden rok.

6. Rozlišovacie kritériá:

 1. Pôsobnosť uchádzača v oblasti KKP (prihlášky sa zoradia podľa uprednostňovaných oblastí KKP),
 2. Okamih predloženia prihlášky (prihlášky, o ktorých akceptovaní nie je možné rozhodnúť na základe aplikácie prvého rozlišovacieho kritéria, sa rozhodne na základe okamihu predloženia prihlášky, kedy skôr predložená prihláška bude uprednostnená pred neskôr predloženou prihláškou).

Rozlišovacie kritériá sa aplikujú v prípadoch, kedy počet prihlášok, ktoré spĺňajú všetky ostatné kritériá prekračuje kapacitu definovanú v kapitole 1 a KC neurčil iné objektívne kritériá, z ktorých by vyplývalo poradie prihlášok.


[1] „Jediný podnik“ zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:

a) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom podnikateľskú činnosť;

b) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho podnikateľskú činnosť;

c) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti;

d) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho podnikateľskú činnosť, má sám na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho podnikateľskú činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom podnikateľskú činnosť.

Subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) až d) bodu 4. prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik.

III.

TERMÍN A SPÔSOB PREDLOŽENIA PRIHLÁŠKY

Prihlášky do programu môžu uchádzači predkladať v termíne od 20.2.2023 do 12.3. 2023 prostredníctvom elektronického formulára na konci tejto výzvy.


IV.

VÝBER UCHÁDZAČOV

KC po predložení prihlášok overí, či sú splnené podmienky definované v kapitole 2 tejto výzvy. V prípade, že je prihláška neúplná, čo neumožňuje vyhodnotenie splnenia podmienok definovaných vo výzve, KC vyzve uchádzača o účasť v programe na doplnenie chýbajúcich informácií alebo dokladov na preukázanie splnenia podmienok, pričom vo výzve na doplnenie jasne identifikuje chýbajúce informácie alebo doklady a zároveň mu stanoví lehotu na doplnenie.

V prípade, že uchádzač v stanovenej lehote požadované informácie nedoplní, KC prihlášku neakceptuje.

KC posudzuje predložené prihlášky priebežne až do naplnenia kapacity, pričom oznámenia o výsledku posudzovania zasiela (po ukončení posúdenia každej prihlášky) v poradí, v akom boli prihlášky doručované.

Uchádzačom, ktorých prihlášky splnili podmienky, KC zasiela oznámenie o akceptácii prihlášky spolu s návrhom zmluvy (súčasťou ktorej je aj informácia, že poskytovaním služieb je poskytovaná pomoc de minimis, predpokladaná výška pomoci de minimis, úplný názov schémy pomoci de minimis, miesto jej zverejnenia a názov nariadenia de minimis a miesto jeho zverejnenia).

V prípade, ak by akceptovaním prihlášky (a nadobudnutím účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom) malo dôjsť k prekročeniu výšky pomoci de minimis, ktorú je možné v zmysle podmienky 5 poskytnúť, KC prihlášku neakceptuje  uchádzačovi oznámi, aký zúžený rozsah poskytovaných služieb by bol možný, aby bola daná podmienka splnená (ak to charakter poskytovaných služieb dovoľuje). Následne musí sám uchádzač požiadať o zúženie rozsahu poskytovaných služieb tak, aby bola predmetná podmienka splnená. Na základe tohto návrhu uchádzača KC zúži rozsah poskytovaných služieb tak, aby boli dotknuté podmienky splnené, pričom o uvedenom uchádzača informuje v oznámení o akceptácii prihlášky.

Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo boli predložené po akceptácii poslednej prihlášky do kapacity stanovenej v kapitole 1, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

KC posudzuje predložené prihlášky priebežne, pričom výsledky posudzovania predložených prihlášok oznámi do 15 dní od uzavretia výzvy.

Uchádzačom, ktorých prihlášky splnili podmienky a službu/-y je možné v zmysle kapacitných limitov[2] podľa kapitoly 1 poskytnúť, KC zasiela oznámenie o akceptácii prihlášky spolu s návrhom zmluvy (súčasťou ktorej je aj informácia, že poskytovaním služieb je poskytovaná pomoc de minimis, predpokladaná výška pomoci de minimis, úplný názov schémy pomoci de minimis, miesto jej zverejnenia a názov nariadenia de minimis a miesto jeho zverejnenia).

V prípade, ak by akceptovaním prihlášky (a nadobudnutím účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom) malo dôjsť k prekročeniu výšky pomoci de minimis, ktorú je možné v zmysle podmienky 5 poskytnúť, KC prihlášku neakceptuje  uchádzačovi oznámi, aký zúžený rozsah poskytovaných služieb by bol možný, aby bola daná podmienka splnená (ak to charakter poskytovaných služieb dovoľuje). Následne musí sám uchádzač požiadať o zúženie rozsahu poskytovaných služieb tak, aby bola predmetná podmienka splnená. Na základe tohto návrhu uchádzača KC zúži rozsah poskytovaných služieb tak, aby boli dotknuté podmienky splnené, pričom o uvedenom uchádzača informuje v oznámení o akceptácii prihlášky.

Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo ich nebolo možné akceptovať z dôvodu obmedzenej kapacity, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

Práva a povinnosti KC a účastníkov programu a ďalšie podmienky účasti v programe sú uvedené v zmluve, ktorej vzor je prílohou č. 2 tejto výzvy, resp. priamo v prihláške.

KC do 10 pracovných dní od zaslania oznámení o akceptovaní a/alebo neakceptovaní prihlášok zverejní na svojom webovom sídle v mieste zverejnenia výzvy zoznam uchádzačov s výsledkom posudzovania (prihláška akceptovaná alebo neakceptovaná).

Revízne postupy:

Námietky – riadny revízny postup

V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo sa domáhať zmeny tohto postoja KC, ak má za to, že dôvody neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam výberu uchádzačov pre účasť na programoch/službách KC podľa tejto výzvy. Prostriedkom nápravy sú námietky, ktoré má uchádzač možnosť podať písomne KC v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní prihlášky.

Uchádzač v námietkach uvedie:

 1. svoje označenie, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, kto podáva námietky, 
 2. dôvody, pre ktoré nesúhlasí s neakceptovaním prihlášky s poukázaním na konkrétne postupy alebo podmienky, ktoré KC porušil, keď jeho prihlášku neakceptoval,
 3. dátum a podpis námietok.

KC posúdi podané námietky podľa ich obsahu, na formálne nedostatky podania námietok neprihliada. KC oznámi uchádzačovi výsledok svojho posúdenia – ak nepovažuje námietky za opodstatnené, oznámi uchádzačovi, že trvá na pôvodne oznámenom neakceptovaní prihlášky uchádzača, ak námietky považuje za opodstatnené, KC oznámi uchádzačovi zmenu svojho pôvodného postoja tým, že zmení pôvodné oznámenie o neakceptovaní na oznámenie o akceptovaní prihlášky.

KC oznámi uchádzačovi svoje posúdenie podaných námietok do 20 pracovných dní od ich doručenia. Výsledok posúdenia námietok musí vždy obsahovať odôvodnenie ich posúdenia zo strany KC. Výsledok posúdenia námietok sa oznamuje uchádzačovi písomne a doručuje sa mu (nestačí len zverejnenie na webe).

Preskúmanie vydaných oznámení – mimoriadny revízny postup

KC môže z vlastného podnetu alebo podnetu inej osoby preskúmať vydané oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, ak zistí, že nebolo vydané v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými touto výzvou a/alebo riadiacou dokumentáciou vzťahujúcou sa na výber užívateľov v rámci realizácie Projektu KC ako prijímateľa. K preskúmaniu môže dôjsť do začatia realizácie programu alebo do začatia poskytovania služby, ktorých sa oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky týka a do tohto času je potrebné oznámiť výsledok preskúmania uchádzačovi. Výsledok preskúmania je obsiahnutý v novom oznámení, ktoré musí obsahovať aj dôvody, pre ktoré došlo k zmene pôvodne vydaného oznámenia o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, pričom toto oznámenie musí byť doručené uchádzačovi (nestačí len zverejnenie na webe).

Oprava chýb a iných zrejmých nesprávností vydaného oznámenia

Oprava oznámenia slúži na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky. Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky opraví KC buď na základe vlastných zistení alebo na základe osvojenia si podnetu inej osoby. Opravené oznámenie o akceptovaní/neakceptovaní prihlášky, s uvedením tých údajov, ktoré sa opravovali, doručí uchádzačovi spôsobom určeným pre doručovanie vydaných oznámení o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky (listom, cez e-mail, cez e-schránku, cez web).


[2]    V prípade, že z dôvodu obmedzených kapacitných možností nie je možné akceptovať všetky prihlášky, KC uplatní tzv. rozlišovacie kritériá (podmienka č. 7), výsledkom čoho sa vytvorí poradie pre prioritizáciu prihlášok pre účely ich akceptácie.

V.

OSOBITNÉ PROCESNÉ USTANOVANIA

V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa termín výzvy môže predĺžiť.

VI.

AKTUALIZÁCIA VÝZVY

KC Skladová si vyhradzuje právo zverejnené podmienky v tejto Výzve zmeniť alebo túto Výzvu zrušiť. Všetky aktualizácie, zmeny a prípadné zrušenie tejto Výzvy budú priebežne zverejnené na webovej stránke Kreatívneho centra Skladová https://skladova.fmk.sk/.

VII.

KOMUNIKÁCIA

S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto výzvou sa na nás môžete obrátiť:

 • e-mailom na adrese: kcskladova(at)ucm.sk (do predmetu uveďte, prosím, názov programu),
 • telefonicky na čísle  +421 33 55 65 425,
 • osobne, na adrese Ing. Hrušková, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie J. Herdu 2, Trnava.

Ďalšie informácie sú priebežne zverejňované na webovej stránke: skladova.fmk.sk.

VIII.

PRÍLOHY

 1. Formulár prihlášky a jej príloh:
  a) Vyhlásenie uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP
  b) Čestné vyhlásenie uchádzača
  c) Prihláška v elektronickej forme
 2. Vzor zmluvy

V Trnave dňa 17.2.2023

Close
Close
a

For every modern coworking or office space website out there. This is MultiOffice.

 

Contact us