UKONČENÁ: Výzva na predkladanie prihlášok do programu Podpora manažérskych zručností pri mediálnej produkcii multimediálnych formátov pre Fyzické osoby – nepodnikateľov


VÝZVA UKONČENÁ

Zoznam akceptovaných prihlášok:

237/23
238/23
239/23
240/23
241/23
242/23
243/23
244/23
245/23
246/23
247/23
248/23
249/23
250/23
251/23
252/23
253/23
254/23
255/23
256/23
257/23
258/23
259/23
260/23
261/23
262/23
263/23
264/23
265/23
266/23
267/23
268/23
269/23
270/23
271/23
272/23
273/23
274/23
275/23
276/23
277/23
278/23
279/23
280/23
281/23
282/23
283/23
284/23
285/23
286/23
287/23
288/23
289/23
290/23
291/23
292/23
293/23
294/23
295/23
296/23
297/23
298/23
299/23
300/23

Kontaktná osoba: prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
Kontakt: kcskladova(at)ucm.sk

(ďalej „výzva“)

Kreatívne centrum Skladová vyhlasuje výzvu na predkladanie prihlášok do programu 4. Podpora manažérskych zručností pri kreovaní a produkcii multimediálnych formátov  (ďalej len „program“).

Dátum vyhlásenia výzvy: 16. marec 2023
Dátum ukončenia výzvy:  31. marec 2023

I. 

OPIS PROGRAMU

Súčasťou stratégie podpory kreatívneho priemyslu je sprostredkovanie potrebných vedomostí z oblasti manažmentu kreatívnych a produkčných procesov v mediálnych prostrediach. Sú úzko zamerané a adaptované na špecifická riadenia tvorby a produkcie multimediálnych formátov. Zároveň je cieľom programu rozvíjať zručnosti potrebné na zvládnutie týchto procesov prostredníctvom mentoringu, školenia, konzultácií i praktických workshopov. Výstupom školiacich procesov bude schopnosť vytvoriť projekt optimálneho manažovania kreatívnych a produkčných procesov zameraných na tvorbu multimediálnych formátov, zodpovedajúci profesionálnym kritériám.

 1. Opis služieb, ktoré program poskytuje:

Hlavným cieľom programu je sprostredkovanie adekvátnych manažérskych vedomostí a zlepšovanie manažérskych zručností prostredníctvom štandardných spôsobov vzdelávania. Medzi vhodné spôsoby výučby možno zaradiť mentoring, prednášky, individuálne konzultácie a workshopy zamerané na zvládnutie tvorby projektu riadiacich aktivít. S hlavným cieľom preto veľmi úzko súvisí aj praktická aktivita každého frekventanta predmetného kurzu. Predstavuje ju kontinuálna tvorba projektu optimálneho manažovania v oblasti tvorby a produkcie multimediálnych formátov počas priebehu školenia prostredníctvom workshopov. Každý frekventant má možnosť si overovať a aplikovať získané poznatky v oblasti riadiacich procesov i preverovať požadované manažérske zručnosti pod dohľadom skúsených mentorov z mediálnej praxe. Tí sú kompetentní na to, aby vedeli posúdiť v projekte implikované riadiace procesy, manažérske rozhodnutia týkajúce sa otázok personálnej politiky, internej komunikácie, vytvárania optimálnej schémy organizácie tvorivých a produkčných procesov, plánovania, redigovania i harmonogramu výroby.

Kreatívne centrum Skladová je poskytovateľom komplexného školenia a získavania potrebných poznatkov i zručností potrebných na realizáciu projektu optimálneho manažovania v oblasti tvorby a produkcie multimediálnych formátov. Kreatívne centrum zabezpečuje a garantuje všetky edukačné procesy a pokrýva všetky potrebné aktivity súvisiace so zameraním kurzu. Na dosiahnutie očakávaného výsledku, ktorým je absolvent s požadovaným penzom vedomostí i adekvátnych zručností, slúžia jednotlivé školiace aktivity, rozdelené podľa presne vymedzenej postupnosti smerujúcej k finálnemu, komplexnému projektu optimálneho manažovania v oblasti tvorby a produkcie multimediálnych formátov.

1) Vzdelávacie aktivity (prednášky, mentoring) :

a) Manažérske procesy v mediálnom prostredí

Poznanie základov manažérskych procesov v mediálnom prostredí je základnou podmienkou pre úspešné zvládnutie vedenia a riadenia ľudí na jednotlivých líniových pozíciách v rôznych druhoch mediálnych domov. Manažér v mediálnom prostredí je samostatnou profesiou, ktorá si na jednej strane vyžaduje vzdelanie v odbore a na strane druhej odbornú fundovanosť v oblastiach vedenia a riadenia ľudí, aj v rozhodovacích procesoch. Pre vedenie a riadenie ľudí sú preto dôležité špecifické kompetencie – poznatky, zručnosti, ale aj schopnosti ľudí na manažérskych postoch, potrebné na koordinované dosahovanie plánovaných cieľov. To znamená, že manažér v mediálnom prostredí by mal vedieť na základe vhodného rozhodovania a komunikácie viesť a riadiť ľudí tak, aby sa splnili všetky druhy plánov, mal by vedieť koučovať svojich podriadených, vytvárať vhodné pracovné prostredie v tíme ľudí na rôznych pozíciách, podporovať rozvoj profesijných zručností tvorivých jednotlivcov i tímov, hodnotiť ich a motivovať, vytvárať pozitívne vzťahy medzi jednotlivými členmi tvorivých tímov, ale aj riešiť konflikty. Mal by byť schopný tiež empatie, porozumenia a spolupráce, ale i vyjednávania.

Frekventanti kurzu prostredníctvom prednášok sa učia porozumieť kľúčovým manažérskym konceptom zaoberajúcimi sa metodikou riadenia a vedenia ľudí v rámci tvorivých tímov na jednotlivých úrovniach manažérskych procesov. Prostredníctvom prednášok, analýzy prípadových štúdií a riešenia modelových situácií v oblasti riadenia a vedenia ľudských zdrojov, si frekventanti kurzu osvojujú manažérske kompetencie, relevantné poznatky a zdokonaľujú svoje manažérske zručnosti i schopnosti potrebné k racionálnemu vyhodnocovaniu  situácie, ako i schopnosť empaticky pristupovať ku komunikovaniu riešenia rôznych situácií. Zároveň sa oboznamujú s taktikami týkajúcimi sa rozhodovacích procesov vo vzťahu ku konkrétnym produkčným procesom na rôznych riadiacich úrovniach. Postupne si osvojujú jednotlivé spôsoby tak, aby ich vedeli aplikovať v rámci prakticky zameraných workshopov, ktorých cieľom je vytvorenie projektu optimálneho manažovania kreatívnych a produkčných procesov v mediálnom prostredí.

Vzdelávacie aktivity sa zameriavajú na tieto kľúčové tematické okruhy:

 • Špecifickosť subjektov a objektov manažérskych aktivít v mediálnom prostredí.
 • Manažérske kompetencie v mediálnom prostredí.
 • Manažérske role a pracovné pozície v mediálnom prostredí.
 • Aplikácia teórie manažmentu a manažérskych procesov (klasický, behaviorálny prístup v riadení kreatívnych tímov a jednotlivcov) na podmienky kultúrno-mediálnej inštitúcie.
 • Integrovanie prístupov k riadeniu, vedeniu, motivovaniu ľudských zdrojov s ohľadom na špecifické prostredie médií.

Kreatívne centrum poskytne účastníkom kurzu vhodné priestorové prostredie i technické zabezpečenie potrebné na vzdelávanie vytvorených tímov zložených z frekventantov.

Trvanie vzdelávacej aktivity prostredníctvom prednášok a riešenia modelových situácií je plánované na 12 hodín počas prvej etapy kurzu.

b) Manažérske rozhodovacie procesy v mediálnom prostredí

Cieľom je prostredníctvom prednášok a riešenia modelových situácií sprostredkovať problematiku manažérskeho rozhodovania v mediálnom prostredí ako dôležitej činnosti súvisiacej s dosahovaním strategických i parciálnych cieľov. Problematika súvisí so systémom organizácie (organizačnej štruktúry), vzťahov nadriadenosti a podriadenosti jednotlivých pracovných pozícií vyjadrených organizačnou štruktúrou v línii vertikály a horizontály. Rozhodovaním a organizáciou tvorivých a produkčných procesov v mediálnom prostredí sa utvárajú podmienky na koordináciu činnosti prostredníctvom vytvárania štruktúry procesov a štruktúry vzťahov medzi úlohami, právomocami a zodpovednosťou. Štruktúra procesov je významná, pretože ide o cieľavedomé úsilie manažérov zamerané na určenie spôsobov, ako je potrebné optimálne vykonávať špecifické tvorivé a produkčné úkony. Štruktúra procesov je podmienená organizačnou štruktúrou (skeletom mediálneho domu), tzn. presne určenou štruktúrou vzťahov v rámci riadiacich línií (horizontálnych a vertikálnych). So štruktúrou procesov úzko súvisí tiež plánovanie, ako jedna z kľúčových manažérskych aktivít. Prostredníctvom plánovania manažéri určujú štandardy v produkčných procesoch, koordinujú ich a riadia. Pripravujú a realizujú tiež rôzne druhy zmien (z hľadiska práce s ľudskými zdrojmi, stanovovania produkčných procesov, inovácií a pod.). Pre dosahovanie tvorivých a produkčných cieľov mediálneho prostredia je preto veľmi dôležité vytvorenie vhodných organizačných štruktúr určujúcich štruktúru vzťahov. Organizačná štruktúra je relevantná pre efektívnu činnosť jednotlivých zložiek mediálneho prostredia a tvorivých tímov i jednotlivcov, ako aj pre koordináciu a kontrolu ich činnosti.

Vzdelávacie aktivity sa zameriavajú na tieto kľúčové tematické okruhy:

 • Princípy manažovania tvorivých a produkčných procesov a určenie produkčných stratégií.
 • Organizačná štruktúra, štruktúra procesov, štruktúra vzťahov v mediálnom prostredí.
 • Manažérske procesy zamerané na dosahovanie strategických a parciálnych cieľov mediálneho prostredia.
 • Princípy stanovovania harmonogramu tvorby a produkcie multimediálneho formátu.
 • Manažérske plánovanie aktivít (druhy plánov) a typy rozhodovania v mediálnom prostredí.

Kreatívne centrum poskytne účastníkom kurzu vhodné priestorové prostredie i technické zabezpečenie potrebné na vzdelávanie vytvorených tímov zložených z frekventantov.

Trvanie vzdelávacej aktivity prostredníctvom prednášok a riešenia modelových situácií je plánované na 12 hodín počas druhej etapy kurzu.

2) Praktické aktivity (workshopy, individuálne konzultácie):

Frekventanti kurzu súbežne so vzdelávacou činnosťou prostredníctvom prednášok a mentoringu postupne vytvárajú  vlastné projekty na workshopoch a individuálnych konzultáciách, ktoré sú zamerané na optimálne manažovanie v oblastiach tvorby a produkcie multimediálnych formátov. V projekte aplikujú získané poznatky z prednášok, prípadových štúdií či modelovo zameraných situačných analýz. Cieľom individuálneho prístupu pri riešení konkrétnych úloh a koncipovaní uceleného projektu manažovania je dosiahnutie profesionálnej komplexnosti prípravy frekventanta kurzu v role manažéra. Frekventant má byť schopný zvládnuť vedenie ľudí a riadenie tvorivých i produkčných procesoch v rôznych manažérskych pozíciách, komplexne vytvárať požadované úkony patriace do kompetencií manažéra. Vytvorenie projektu každým frekventantom kurzu a spätná väzba naň, tzn. jeho oponentúra, sú rozdelené do dvoch tematických častí a dvoch časových období.

a) Vytváranie projektu optimálneho manažovania v oblastiach tvorby a produkcie multimediálnych formátov

Vytvorenie projektu optimálneho manažovania v oblastiach tvorby a produkcie multimediálnych formátov je rozčlenené v rámci workshopov do piatich, na seba nadväzujúcich fáz. Obsahovo sú implementované a premietnuté v pevne stanovenej štruktúre projektu.

Štruktúra projektu optimálneho manažovania zameraného na kreatívne a produkčné procesy, ktorých výsledkom sú multimediálne formáty:

 1. Vymedzenie kreatívnych a produkčných špecifík vo vzťahu k cieľovému multimediálnemu formátu.
 2. Vytvorenie organizačnej štruktúry, jednotlivých pracovných pozícií, manažérskych pozícií, povinností a kompetencií líniových manažérov.
 3.  Vytvorenie systému procesu tvorby a produkcie finálneho multimediálneho formátu s ohľadom na špecifická štruktúry vzťahov a procesov v riešenom mediálnom prostredí.
 4. Vytvorenie systému plánovania a rozhodovania na úrovni top manažmentu i jednotlivých líniových manažérov.
 5. Vytvorenie harmonogramu kreatívnych a produkčných procesov s ohľadom na špecifiká tvorby a produkcie finálneho multimediálneho produktu.

Trvanie aktivity zameranej na vytváranie projektu prostredníctvom workshopov a individuálnych konzultácií je plánované na 24 hodín počas celého obdobia kurzu.

b) Prezentácia projektov a spätná väzba

Poslednou fázou projektu je prezentácia a obhajoba vytvoreného finálneho projektu každým frekventantom kurzu pred komisiou. Je zložená z mentorov a profesionálov z praxe a jej úlohou je odborne zhodnotiť úroveň jednotlivých projektov.

Trvanie aktivity zameranej na prezentáciu, obhajobu a posúdenie úrovne projektu je plánované na 24 hodín.

2. Opis cieľovej skupiny služby

Služba je určená fyzickým osobám – záujemcov o podnikanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu – nepodnikateľov a budúcich podnikateľov.

3. Kapacitné obmedzenia služby

Kapacita možných prijatých účastníkov je 30 ľudí.

4. Predpokladaná dĺžka, resp. rozsah trvania služieb, spôsob poskytovania služby:

55 hodín v priebehu 4 mesiacov na jednu skupinu hybridnou formou.

5. Miesto poskytovania služby

Hybridná forma, v prípade prezenčnej formy v priestoroch FMK UCM v Trnave, Skladová 4.

6. Finančná spoluúčasť účastníka (účastnícky poplatok):

Bez účastníckeho poplatku.

7. Informácia o pomoci de minimis:

Neuplatňuje sa.

II.

PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

Program je určený pre fyzické osoby nepodnikateľov so záujmom o produkty a podnikanie v oblasti KKP (Pre účely výzvy sa pod KKP rozumie všetky odvetvia v prílohe č. 2 Schémy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de mininis) v znení dodatku č. 1 – Schéma DM 8/2021 (ďalej len “Schéma DM” viď Príloha 3.) . Vstupné predpoklady pre tento program nie sú určené.

Záujemca o účasť v programe sa prihlasuje prostredníctvom elektronicky vyplnenej prihlášky na webovej stránke www.skladova.fmk.sk. Viac informácií o postupe uvádzame v bode 4. Výber uchádzačov.

III.

TERMÍN A SPÔSOB PREDLOŽENIA PRIHLÁŠKY

Prihlášky do programu môžu uchádzači predkladať v termíne od 16.3.2023 do 31.3. 2023 prostredníctvom elektronického formulára na konci tejto výzvy.

IV.

VÝBER UCHÁDZAČOV

KC po predložení prihlášok pridelí každému účastníkovi identifikačné číslo, prostredníctvom ktorého bude komunikovať poradie uchádzačov na webovom sídle Kreatívneho centra Skladová.

KC po predložení prihlášok overí, či sú splnené podmienky definované v kapitole 2 tejto výzvy. V prípade, že je prihláška neúplná, čo neumožňuje vyhodnotenie splnenia podmienok definovaných vo výzve, KC vyzve uchádzača o účasť v programe na doplnenie chýbajúcich informácií alebo dokladov na preukázanie splnenia podmienok, pričom vo výzve na doplnenie jasne identifikuje chýbajúce informácie a/alebo doklady a zároveň mu stanoví lehotu na doplnenie.

V prípade, že uchádzač v stanovenej lehote požadované informácie nedoplní, KC prihlášku neakceptuje.

KC posudzuje predložené prihlášky priebežne až do naplnenia kapacity, pričom oznámenia o výsledku posudzovania zasiela (po ukončení posúdenia každej prihlášky) v poradí, v akom boli prihlášky doručované.

Uchádzačom, ktorých prihlášky splnili podmienky, KC zasiela oznámenie o akceptácii prihlášky.

Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo boli predložené po akceptácii poslednej prihlášky do kapacity stanovenej v kapitole 1, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

KC posudzuje predložené prihlášky priebežne, pričom výsledky posudzovania predložených prihlášok oznámi do 15 dní od uzavretia výzvy.

Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo ich nebolo možné akceptovať z dôvodu obmedzenej kapacity, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

KC do 10 pracovných dní od zaslania oznámení o akceptovaní a/alebo neakceptovaní prihlášok zverejní na svojom webovom sídle v mieste zverejnenia výzvy zoznam uchádzačov s výsledkom posudzovania (prihláška akceptovaná alebo neakceptovaná).

Revízne postupy:

Námietky – riadny revízny postup

V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo sa domáhať zmeny tohto postoja KC, ak má za to, že dôvody neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam výberu uchádzačov pre účasť na programoch/službách KC podľa tejto výzvy. Prostriedkom nápravy sú námietky, ktoré má uchádzač možnosť podať písomne KC v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní prihlášky.

Uchádzač v námietkach uvedie:

 1. svoje označenie, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, kto podáva námietky, 
 2. dôvody, pre ktoré nesúhlasí s neakceptovaním prihlášky s poukázaním na konkrétne postupy alebo podmienky, ktoré KC porušil, keď jeho prihlášku neakceptoval,
 3. dátum a podpis námietok.

KC posúdi podané námietky podľa ich obsahu, na formálne nedostatky podania námietok neprihliada. KC oznámi uchádzačovi výsledok svojho posúdenia – ak nepovažuje námietky za opodstatnené, oznámi uchádzačovi, že trvá na pôvodne oznámenom neakceptovaní prihlášky uchádzača, ak námietky považuje za opodstatnené, KC oznámi uchádzačovi zmenu svojho pôvodného postoja tým, že zmení pôvodné oznámenie o neakceptovaní na oznámenie o akceptovaní prihlášky.

KC oznámi uchádzačovi svoje posúdenie podaných námietok do 20 pracovných dní od ich doručenia. Výsledok posúdenia námietok musí vždy obsahovať odôvodnenie ich posúdenia zo strany KC. Výsledok posúdenia námietok sa oznamuje uchádzačovi písomne a doručuje sa mu (nestačí len zverejnenie na webe).

Preskúmanie vydaných oznámení – mimoriadny revízny postup

KC môže z vlastného podnetu alebo podnetu inej osoby preskúmať vydané oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, ak zistí, že nebolo vydané v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými touto výzvou a/alebo riadiacou dokumentáciou vzťahujúcou sa na výber užívateľov v rámci realizácie Projektu KC ako prijímateľa. K preskúmaniu môže dôjsť do začatia realizácie programu alebo do začatia poskytovania služby, ktorých sa oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky týka a do tohto času je potrebné oznámiť výsledok preskúmania uchádzačovi. Výsledok preskúmania je obsiahnutý v novom oznámení, ktoré musí obsahovať aj dôvody, pre ktoré došlo k zmene pôvodne vydaného oznámenia o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, pričom toto oznámenie musí byť doručené uchádzačovi (nestačí len zverejnenie na webe).

Oprava chýb a iných zrejmých nesprávností vydaného oznámenia

Oprava oznámenia slúži na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky. Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky opraví KC buď na základe vlastných zistení alebo na základe osvojenia si podnetu inej osoby. Opravené oznámenie o akceptovaní/neakceptovaní prihlášky, s uvedením tých údajov, ktoré sa opravovali, doručí uchádzačovi spôsobom určeným pre doručovanie vydaných oznámení o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky (listom, cez e-mail, cez e-schránku, cez web).

V.

OSOBITNÉ PROCESNÉ USTANOVANIA

V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa termín výzvy môže predĺžiť.

VI.

AKTUALIZÁCIA VÝZVY

KC Skladová si vyhradzuje právo zverejnené podmienky v tejto Výzve zmeniť alebo túto Výzvu zrušiť. Všetky aktualizácie, zmeny a prípadné zrušenie tejto Výzvy budú priebežne zverejnené na webovej stránke Kreatívneho centra Skladová https://skladova.fmk.sk/.

VII.

KOMUNIKÁCIA

S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto výzvou sa na nás môžete obrátiť:

 • e-mailom na adrese: kcskladova(at)ucm.sk (do predmetu uveďte, prosím, názov programu),
 • osobne, na adrese Ing. Hrušková, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie J. Herdu 2, Trnava.

Ďalšie informácie sú priebežne zverejňované na webovej stránke: skladova.fmk.sk.

VIII.

PRÍLOHY

 1. Prihláška v elektronickej forme

2. Životopis

3. Schéma DM 8/2021

V Trnave dňa 14.3.2023

Close
Close
a

For every modern coworking or office space website out there. This is MultiOffice.

 

Contact us