UKONČENÁ – Výzva na predkladanie prihlášok do programu 1.1 Podpora herného priemyslu pre Fyzické osoby – nepodnikateľov

VÝZVA UKONČENÁ:

Zoznam akceptovaných prihlášok:

332/23
334/23
337/23
338/23
339/23
340/23
342/23
343/23
344/23
345/23
346/23
347/23
348/23
349/23
350/23
351/23
352/23
353/23
354/23
356/23
357/23
358/23
359/23
360/23
361/23
362/23
364/23
365/23
366/23
367/23
368/23
369/23
370/23
371/23
372/23
373/23
375/23
376/23
377/23
378/23
379/23
380/23
381/23
382/23
383/23
385/23
386/23
387/23
388/23
389/23
390/23
391/23
392/23
393/23
394/23
395/23
396/23
397/23
398/23
399/23
400/23
401/23
402/23
403/23
404/23
405/23
406/23
407/23
408/23
409/23
411/23
412/23
413/23
414/23
415/23
416/23
417/23
418/23
420/23
421/23
422/23
423/23
424/23
425/23
426/23
427/23
428/23
429/23
430/23
431/23
432/23
433/23

 

Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Kontakt: kcskladova(at)ucm.sk

(ďalej „výzva“)

Kreatívne centrum Skladová vyhlasuje výzvu na predkladanie prihlášok do programu 1.1Podpora herného priemyslu (ďalej len „program“).

Dátum vyhlásenia výzvy: 6. október 2023
Dátum ukončenia výzvy: 20. október 2023

I. 

OPIS PROGRAMU

Predmetom programu 1.1 Podpora herného priemyslu  je primárne podnikateľský inkubátor, ktorý sa špecializuje na rozvoj a podporu kreatívneho priemyslu, špecificky v odvetví digitálnych hier a elektronického športu. 

  1. Opis služieb, ktoré program poskytuje:
SLUŽBA Č.: NÁZOV SLUŽBY:
Služba 1.1.1  Podpora vzniku nových herných štúdií a developerov

a) Služba 1.1.1 Podpora vzniku nových herných štúdií a developerov

Hlavným cieľom tejto platformy je podpora nápadov v oblasti vývoja a distribúcie digitálnych hier prostredníctvom mentoringu, konzultácií, praktických kurzov a školení na rozvoj konkrétnych mäkkých a tvrdých zručností. 

Aktivity bude Kreatívne centrum poskytovať v rámci tvorby digitálnych hier. Kreatívne centrum zabezpečuje nasledovné aktivity, z ktorých si účastníci môžu ľubovoľne vybrať: 

Matchmaking

Predpokladom na úspešné dokončenie akéhokoľvek projektu je vytvorenie vyváženého tímu, ktorého členovia dokážu efektívne spolupracovať, riešiť vzniknuté problémy a napĺňať ciele projektu. Účastníci absolvujú niekoľko intenzívnych vývojových sessions tzv. game jamov v trvaní dvoch dní (počet bude stanovený na základe počtu účastníkov inkubátora), kde si vyskúšajú prácu v tíme na krátkodobých projektoch. Následne  vytvorené tímy začnú pracovať na dlhodobom projekte v rámci podnikateľského inkubátora. Cieľom je identifikácia kvalít účastníkov, precvičenie a zdokonalenie technických zručností a mäkkých zručností práce v tíme. Kreatívne centrum poskytne priestory na tímovú prácu počas game jamov. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory kreatívneho centra. 

Workshopy a mentoring

Účastníci absolvujú školenia a mentoring potrebný pre úspešné vytvorenie prototypu digitálnej hry, ktoré budú profilované na mieru. Kurzy zahrnú napríklad tieto témy: prieskum trhu, vývoj, leadership, prototyping. Cieľom týchto workshopov je ideácia projektov pod vedením skúsených mentorov a vypracovanie dizajnových dokumentov potrebných pre ďalší vývoj produktu, pričom jednotlivé tímy môžu pracovať na prototypovaní komerčného zadania od partnerov projektu alebo vlastných nápadov, s ktorými sa prihlásili do podnikateľského inkubátora. Kreatívne centrum poskytne priestory na tímovú prácu počas game prototypingu, na workshopy a mentoring a taktiež mentorov a prednášajúcich. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory kreatívneho centra. 

Development

V tejto aktivite projektu jednotlivé tímy pracujú na vývoji vypracovaného projektu, ktorého výsledkom je funkčný prototyp a jeho testovanie. Táto fáza sa tiež sústreďuje na rozvoj zručnosti agilného plánovania, a to práve formou mentoringu kontroly progresu a jeho kvality s fokusom na problematické oblasti projektu a pomoc pri ich riešení. V testovacej fáze majú tímy taktiež k dispozícii výskumnú skupinu, ktorá bude prototypy testovať. Kreatívne centrum v tejto fáze taktiež zapožičiava potrebnú techniku na vývoj a testovanie prototypov a prepája študentov fakulty s účastníkmi Kreatívneho centra formou testovania produktov. Kultúrne centrum opäť poskytuje v prípade záujmu priestory na tvorbu a prácu. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory kreatívneho centra. 

Postprodukcia a fundraising

Tu majú účastníci možnosť zúčastniť sa školení a workshopov, ktoré pomôžu pochopiť marketingové špecifiká propagácie digitálnych hier. Okrem toho dostanú intenzívny kurz k fundraisingu a sponzoringu svojich prototypov, ktorý sa sústredí najmä na možnosti Fondu na podporu umenia a tiež crowdfunding. V neposlednom rade sa Kreatívne centrum sústredí aj na tvorbu podnikateľského plánu a špecifiká súvisiace s podnikaním na Slovensku. Účastníci majú k dispozícii techniku a priestory kreatívneho centra. Účastníkom budú poskytnuté priestory na tímovú prácu počas game prototypingu, na workshopy a mentoring. K dispozícii bude aj technika a priestory na uvedené aktivity.

2. Opis cieľovej skupiny služby

Služba je určená fyzickým osobám – nepodnikateľom, ktoré majú v profesionálnom živote záujem pracovať, podnikať a pôsobiť v digitálno-hernom odvetví kreatívneho priemyslu. Výzva nie je smerom nahor vekovo obmedzená (min. vek 18 rokov). 

3. Kapacitné obmedzenia služby

Kapacita možných prijatých účastníkov je 200.

4. Predpokladaná dĺžka, resp. rozsah trvania služieb, spôsob poskytovania služby:

Maximálne 1 – 226 hodín v priebehu rokov 2023 / 2024.

5. Forma a miesto poskytovania služby:

hybridná forma, v prípade prezenčnej formy v priestoroch FMK UCM v Trnave.

SLUŽBA ČÍSLO CIEĽOVÁ SKUPINA KAPACITA SLUŽBY MIESTO 
Služba 1.1.1  FO – nepodnikatelia 200 účastníkov FMK UCM v Trnave

6. Finančná spoluúčasť účastníka (účastnícky poplatok):

Bez účastníckeho poplatku.

7. Informácia o pomoci de minimis

Neuplatňuje sa.

II.

PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

Program je určený pre fyzické osoby nepodnikateľov so záujmom o produkty a podnikanie v oblasti KKP (Pre účely výzvy sa pod KKP rozumie všetky odvetvia v prílohe č. 2 Schémy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de mininis) v znení dodatku č. 1 – Schéma DM 8/2021 (ďalej len “Schéma DM” viď Príloha 3.) . Vstupné predpoklady pre tento program nie sú určené.

Uchádzači, ktorí chcú participovať na aktivitách kreatívneho centra v programe 1.1 Podpora herného priemyslu v rámci služby 1.1.1 Podpora vzniku nových herných štúdií a developerov by mali v prihláške preukázať: 

  1. Pre uchádzača je výhodou popísať svoje skúsenosti poprípade ambície, ktoré chce realizovať v programe Kreatívneho centra Skladová vo forme životopisu či motivačného listu alebo portfólia, v ktorom popíšu svoje skúsenosti s digitálno-herným vývojom, uvedie, aké zručnosti ovláda, kde sa ich naučil, aké má plány vo svojej profesijnej budúcnosti a prečo by mal byť vybraný/á práve on/ona.  Nepovinné prílohy sa budú posudzovať v prípade presiahnutia limitu počtu účastníkov pre danú výzvu.
  2. Uchádzačom sa môže stať každá fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je bezúhonná a zdravotne spôsobilá pre aktivity v Kreatívnom centre Skladová.

Záujemca o účasť v programe sa prihlasuje prostredníctvom elektronicky vyplnenej prihlášky na webovej stránke www.skladova.fmk.sk. Viac informácií o postupe uvádzame v bode 4. Výber uchádzačov.

III.

TERMÍN A SPÔSOB PREDLOŽENIA PRIHLÁŠKY

Prihlášky do programu môžu uchádzači predkladať v termíne od 6.10.2023 do 20.10. 2023 prostredníctvom elektronického formulára na konci tejto výzvy.

IV.

VÝBER UCHÁDZAČOV

KC po predložení prihlášok pridelí každému účastníkovi identifikačné číslo, prostredníctvom ktorého bude komunikovať poradie uchádzačov na webovom sídle Kreatívneho centra Skladová.

KC po predložení prihlášok overí, či sú splnené podmienky definované v kapitole 2 tejto výzvy. V prípade, že je prihláška neúplná, čo neumožňuje vyhodnotenie splnenia podmienok definovaných vo výzve, KC vyzve uchádzača o účasť v programe na doplnenie chýbajúcich informácií alebo dokladov na preukázanie splnenia podmienok, pričom vo výzve na doplnenie jasne identifikuje chýbajúce informácie a/alebo doklady a zároveň mu stanoví lehotu na doplnenie.

V prípade, že uchádzač v stanovenej lehote požadované informácie nedoplní, KC prihlášku neakceptuje.

KC posudzuje predložené prihlášky priebežne až do naplnenia kapacity, pričom oznámenia o výsledku posudzovania zasiela (po ukončení posúdenia každej prihlášky) v poradí, v akom boli prihlášky doručované.

Uchádzačom, ktorých prihlášky splnili podmienky, KC zasiela oznámenie o akceptácii prihlášky.

Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo boli predložené po akceptácii poslednej prihlášky do kapacity stanovenej v kapitole 1, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

KC posudzuje predložené prihlášky priebežne, pričom výsledky posudzovania predložených prihlášok oznámi do 15 dní od uzavretia výzvy.

Uchádzačom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo ich nebolo možné akceptovať z dôvodu obmedzenej kapacity, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania.

KC do 10 pracovných dní od zaslania oznámení o akceptovaní a/alebo neakceptovaní prihlášok zverejní na svojom webovom sídle v mieste zverejnenia výzvy zoznam uchádzačov s výsledkom posudzovania (prihláška akceptovaná alebo neakceptovaná).

Revízne postupy:

Námietky – riadny revízny postup

V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo sa domáhať zmeny tohto postoja KC, ak má za to, že dôvody neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam výberu uchádzačov pre účasť na programoch/službách KC podľa tejto výzvy. Prostriedkom nápravy sú námietky, ktoré má uchádzač možnosť podať písomne KC v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní prihlášky.

Uchádzač v námietkach uvedie:

  1. svoje označenie, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, kto podáva námietky, 
  2. dôvody, pre ktoré nesúhlasí s neakceptovaním prihlášky s poukázaním na konkrétne postupy alebo podmienky, ktoré KC porušil, keď jeho prihlášku neakceptoval,
  3. dátum a podpis námietok.

KC posúdi podané námietky podľa ich obsahu, na formálne nedostatky podania námietok neprihliada. KC oznámi uchádzačovi výsledok svojho posúdenia – ak nepovažuje námietky za opodstatnené, oznámi uchádzačovi, že trvá na pôvodne oznámenom neakceptovaní prihlášky uchádzača, ak námietky považuje za opodstatnené, KC oznámi uchádzačovi zmenu svojho pôvodného postoja tým, že zmení pôvodné oznámenie o neakceptovaní na oznámenie o akceptovaní prihlášky.

KC oznámi uchádzačovi svoje posúdenie podaných námietok do 20 pracovných dní od ich doručenia. Výsledok posúdenia námietok musí vždy obsahovať odôvodnenie ich posúdenia zo strany KC. Výsledok posúdenia námietok sa oznamuje uchádzačovi písomne a doručuje sa mu (nestačí len zverejnenie na webe).

Preskúmanie vydaných oznámení – mimoriadny revízny postup

KC môže z vlastného podnetu alebo podnetu inej osoby preskúmať vydané oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, ak zistí, že nebolo vydané v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými touto výzvou a/alebo riadiacou dokumentáciou vzťahujúcou sa na výber užívateľov v rámci realizácie Projektu KC ako prijímateľa. K preskúmaniu môže dôjsť do začatia realizácie programu alebo do začatia poskytovania služby, ktorých sa oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky týka a do tohto času je potrebné oznámiť výsledok preskúmania uchádzačovi. Výsledok preskúmania je obsiahnutý v novom oznámení, ktoré musí obsahovať aj dôvody, pre ktoré došlo k zmene pôvodne vydaného oznámenia o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, pričom toto oznámenie musí byť doručené uchádzačovi (nestačí len zverejnenie na webe).

Oprava chýb a iných zrejmých nesprávností vydaného oznámenia

Oprava oznámenia slúži na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky. Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky opraví KC buď na základe vlastných zistení alebo na základe osvojenia si podnetu inej osoby. Opravené oznámenie o akceptovaní/neakceptovaní prihlášky, s uvedením tých údajov, ktoré sa opravovali, doručí uchádzačovi spôsobom určeným pre doručovanie vydaných oznámení o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky (listom, cez e-mail, cez e-schránku, cez web).

V.

OSOBITNÉ PROCESNÉ USTANOVANIA

V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa termín výzvy môže predĺžiť.

VI.

AKTUALIZÁCIA VÝZVY

KC Skladová si vyhradzuje právo zverejnené podmienky v tejto Výzve zmeniť alebo túto Výzvu zrušiť. Všetky aktualizácie, zmeny a prípadné zrušenie tejto Výzvy budú priebežne zverejnené na webovej stránke Kreatívneho centra Skladová https://skladova.fmk.sk/.

VII.

KOMUNIKÁCIA

S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto výzvou sa na nás môžete obrátiť:

  • e-mailom na adrese: kcskladova(at)ucm.sk (do predmetu uveďte, prosím, názov programu),
  • osobne, na adrese Ing. Hrušková, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie J. Herdu 2, Trnava.

Ďalšie informácie sú priebežne zverejňované na webovej stránke: skladova.fmk.sk.

VIII.

PRÍLOHY

1.Prihláška v elektronickej forme:

2. Životopis

3. Schéma DM 8/2021

V Trnave dňa 6.10.2023

Close
Close
a

For every modern coworking or office space website out there. This is MultiOffice.

 

Contact us